dnes je 13.7.2024

Input:

118/2000 Sb., Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 118/2000 Sb., Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2000
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 5, § 10; ruší část druhou
73/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 36 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
ÚZ 153/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3, § 4, § 5, § 7, § 9, § 11, § 12
217/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění, celkem 22 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 písm. a) a b) a § 6
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá v § 2 odst. 5; nové přechodné ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 10 odst. 2
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 10 odst. 2
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 10 odst. 2
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 3, § 4 a § 5; nové přechodné ustanovení
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
125/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 39 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
408/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 6 a § 10; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
§ 1a
Zaměstnanec má v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.
§ 2
(1)  Zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, proti kterému nelze vést insolvenční řízení2) .
(2)  Zákon se dále nevztahuje na zaměstnance, kteří byli vysláni k výkonu práce do České republiky, pokud jejich zaměstnavatel je usídlen mimo území některého členského státu Evropské unie.
(3)  Zákon se rovněž nevztahuje na zaměstnance, který byl v rozhodném období zaměstnancem zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti, a současně v tomto rozhodném období byl členem jeho statutárního orgánu nebo osobou, která má rozhodující vliv na činnost zaměstnavatele, a měl u tohoto zaměstnavatele nejméně 25% majetkovou účast.
(4)  Uplatní-li zaměstnanec mzdový nárok před tím, než stát převezme dluhy zaměstnavatele nebo se za ně zaručí, jeho nárok nezaniká ani poté, kdy stát tyto úkony ve vztahu k právnické osobě provede.
§ 3
(1)  Pro účely tohoto zákona
a)  se zaměstnancem rozumí fyzická osoba, která je nebo byla u zaměstnavatele v pracovním poměru nebo se kterou sjednal zaměstnavatel dohodu o provedení práce, pokud tato dohoda zakládá podle zákona upravujícího nemocenské pojištění účast na nemocenském pojištění, anebo dohodu o pracovní činnosti, na jejichž základě jí vznikly v rozhodném období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem,
b)  se mzdovými nároky rozumějí mzda nebo plat, jejich náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zákonem upravujícím nemocenské pojištění nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti,
c)  je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, anebo dnem následujícím po dni, kdy bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení příslušným soudem v České republice, nebo u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, od kterého je považován za platebně neschopného v jiném členském státě Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5a) ,
d)  je nadnárodním zaměstnavatelem zaměstnavatel, který vedle provozování činnosti na území České republiky provozuje činnost na území nejméně jednoho dalšího členského státu Evropské unie,
e)  se splatným mzdovým nárokem rozumí mzdový nárok, který nebyl uspokojen v termínu výplaty podle zákoníku
Nahrávám...
Nahrávám...