dnes je 14.7.2024

Input:

147/2000 Sb., Zákon o okresních úřadech, ve znění účinném k 1.1.2002

č. 147/2000 Sb., Zákon o okresních úřadech, ve znění účinném k 1.1.2002
ZÁKON
ze dne 16. května 2000
o okresních úřadech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (v § 9 doplňuje odst. 2, původní odst. označuje jako odst. 1)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OKRESNÍ ÚŘADY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Postavení okresních úřadů
§ 1
(1)  Okresní úřady jsou správními úřady; vykonávají státní správu ve správních obvodech, které se nazývají okresy. Okresní úřady mohou vykonávat státní správu i ve správních obvodech jiných okresních úřadů, stanoví-li tak zvláštní zákon.
(2)  Příloha k tomuto zákonu stanoví, které okresní úřady působí v České republice, jejich sídla a správní obvody.
§ 2
(1)  Okresní úřad může být podle zvláštního zákona zřizovatelem a může zrušovat organizační složky a příspěvkové organizace okresního úřadu. Jiné právnické osoby nesmějí okresní úřady zakládat ani do nich vstupovat.
(2)  Při plnění svých úkolů okresní úřady spolupracují s ostatními územními správními úřady, orgány kraje1) a orgány obcí ve svých správních obvodech. Okresní úřady koordinují postup ostatních územních správních úřadů a orgánů obcí při plnění společných úkolů, které pro ně vyplývají z usnesení vlády.
§ 3
Okresní úřad nesmí vstupovat do dobrovolných svazků obcí2) ani do jiných regionálních seskupení.
§ 4
(1)  Okresní úřad sestavuje rozpočet, hospodaří podle něj a vypracovává závěrečný účet podle zvláštního právního předpisu.
(2)  Příjmy a výdaje okresního úřadu jsou součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu.
(3)  Hospodaření a nakládání okresního úřadu s majetkem České republiky a vystupování okresního úřadu v právních vztazích upravuje zvláštní právní předpis.
§ 5
Vytvořit nebo zrušit okresní úřad, určit nebo změnit jeho sídlo a změnit jeho správní obvod lze pouze zákonem.
Díl 2
Nařízení okresního úřadu
§ 6
(1)  Okresní úřad může na základě a v mezích zákona vydávat pro svůj správní obvod právní předpisy3) s názvem „nařízení okresního úřadu”.
(2)  Nařízení okresního úřadu musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení okresního úřadu vyvěsí na úřední desce okresního úřadu na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení nařízení okresního úřadu je první den jeho vyvěšení na úřední desce okresního úřadu. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení okresního úřadu. Vyhlášené nařízení okresního úřadu se vyvěsí též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním obvodu okresního úřadu.
(3)  Nařízení okresního úřadu nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti. V případech, kdy to vyžaduje naléhavý důvod, může nařízení okresního úřadu nabýt platnosti a účinnosti již dnem vyhlášení; tato skutečnost v něm musí být uvedena a odůvodněna.
(4)  Nařízení okresního úřadu musí být každému přístupné u okresního úřadu, který je vydal, a u všech obecních úřadů působících v jeho správním obvodu. Nařízení okresního úřadu, které nabylo účinnosti, zašle okresní úřad neprodleně Ministerstvu vnitra.
§ 7
Poruší-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou nařízením okresního úřadu, může jí okresní úřad uložit pokutu do 200 000 Kč. Řízení o správním deliktu lze zahájit do 1
Nahrávám...
Nahrávám...