dnes je 15.7.2024

Input:

203/2006 Sb., Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2010

č. 203/2006 Sb., Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2010
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2006
o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3 odst. 2 písm. b)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
NĚKTERÉ DRUHY PODPORY KULTURY
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některé druhy podpory poskytované státem, jehož jménem jedná Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo”), v oblasti kultury, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců této podpory, jakož i některé další vztahy související s jejím poskytováním.
§ 2
Veřejné kulturní služby
Veřejnými kulturními službami jsou služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.
Státní příspěvkové organizace v oblasti kultury
§ 3
(1)  Ministerstvo může pro potřeby podpory kultury a k zajištění poskytování veřejných kulturních služeb zřídit státní příspěvkovou organizaci. Za obdobných podmínek může ministerstvo rozhodnout též o rozdělení, sloučení, případně splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací, anebo o jejich zrušení. Ministerstvo rozhoduje rovněž o změnách v údajích uvedených ve zřizovací listině.
(2)  Zřizovací listina musí obsahovat zejména
a)  označení zřizovatele státní příspěvkové organizace,
b)  název, sídlo a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo”) státní příspěvkové organizace; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných státních příspěvkových organizací,
c)  den, měsíc a rok vzniku státní příspěvkové organizace,
d)  určení doby, na kterou se státní příspěvková organizace zřizuje, popřípadě údaj, že se zřizuje na dobu neurčitou,
e)  vymezení účelu, pro který se státní příspěvková organizace zřizuje, a tomu odpovídajícího předmětu hlavní činnosti,
f)  vymezení majetku, který ministerstvo svěřuje státní příspěvkové organizaci při jejím zřízení,
g)  označení statutárního orgánu a vymezení základní organizační struktury státní příspěvkové organizace,
h)  datum vydání zřizovací listiny;

nastanou-li změny v uvedených údajích, vydá ministerstvo dodatek ke zřizovací listině.
(3)  Ke vzniku státní příspěvkové organizace, k jejímu rozdělení nebo ke splynutí či sloučení státních příspěvkových organizací dochází dnem stanoveným ve zřizovací listině nebo jejím dodatku.
(4)  Jestliže byla zrušena státní příspěvková organizace, ministerstvo zruší i její zřizovací listinu. Státní příspěvková organizace zaniká dnem, kdy byla zrušena její zřizovací listina.
§ 4
(1)  V případě rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení státní příspěvkové organizace ministerstvo zároveň rozhodne, v jakém rozsahu a která jím zřízená nebo řízená státní příspěvková organizace převezme závazky zrušované nebo rozdělované či slučované státní příspěvkové organizace nebo státní příspěvkové organizace, která splývá s jinou, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem byla,
Nahrávám...
Nahrávám...