dnes je 15.7.2024

Input:

214/2022 Sb., Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

č. 214/2022 Sb., Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
ZÁKON
ze dne 24. června 2022
o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZVLÁŠTNÍ DŮVODY PRO ZASTAVENÍ EXEKUCE
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje zvláštní důvody a podmínky, za kterých soudní exekutor zastaví exekuci.
(2)  Soudní exekutor i bez souhlasu veřejnoprávního oprávněného a bez návrhu zastaví exekuci v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021, ve kterých je povinným fyzická osoba a veřejnoprávním oprávněným je
a)  Česká republika,
b)  územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c)  státní příspěvková organizace,
d)  státní fond,
e)  veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f)  dobrovolný svazek obcí,
g)  regionální rada regionu soudržnosti,
h)  příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i)  ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j)  obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k)  státní podnik nebo národní podnik,
l)  zdravotní pojišťovna,
m)  Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n)  právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
(3)  Soudní exekutor zastaví exekuci podle odstavce 2, sdělí-li mu povinný nejpozději do dne 30. listopadu 2022 písemně, že žádá o zahájení postupu podle tohoto zákona, a pokud
a)  povinný ode dne 1. září 2022 do dne 30. listopadu 2022 uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení, popřípadě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou část jistiny, je-li exekuce vedena jen pro část jistiny (dále jen „vymáhaná jistina”) a paušální náhradu nákladů exekuce podle § 3; požádá-li povinný o sdělení výše částky podle § 2 do 15. listopadu 2022, lhůta k úhradě se prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor překročil lhůtu na odpověď povinnému podle § 2, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla povinnému doručena odpověď soudního exekutora, nebo
b)  byla do dne 31. srpna 2022 v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a paušální náhrada nákladů exekuce podle § 3 a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob.
(4)  Nebyla-li exekuce ještě nařízena, soudní exekutor zastaví exekuční řízení. Je-li exekuce vedena jen pro vymožení příslušenství, považuje se pro účely tohoto zákona celá vymáhaná jistina za uhrazenou ode dne 1. září 2022 a postupuje se podle tohoto zákona přiměřeně. Penále a smluvní pokuta se pro účely tohoto zákona považují za příslušenství.
§ 2
Povinný může písemně požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena ke splnění podmínky podle § 1 odst. 3 písm. a), nebo o sdělení, že byla splněna podmínka podle § 1 odst. 3 písm. b). Soudní exekutor na žádost povinného odpoví do 15 dnů od jejího doručení. V odpovědi soudní exekutor uvede den, v němž mu byla žádost doručena, a den, v němž
Nahrávám...
Nahrávám...