dnes je 15.7.2024

Input:

220/2000 Sb., Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 220/2000 Sb., Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 27. června 2000
o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
364/2000 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší část dvacátou první čl. XXIII
130/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
ruší část desátou
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší části jedenáctou a třináctou
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší čl. V
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:
1. § 21a zní:
㤠21a
(1)  Za stát před soudem vystupuje organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu.
(2)  Před soudem jménem státu jedná vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec této anebo jiné organizační složky státu.
(3)  Ustanovení § 21 odst. 4 a 5 platí obdobně.”.
2. V § 85 odst. 4 se za slova „je okresní soud,” vkládají slova „v jehož obvodu má sídlo organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu, a nelze-li takto místně příslušný soud určit, soud,”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
Čl. II
V zákoně č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, se článek II zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl. III
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slova „jiné státní organizace” vkládají slova „(dále jen „podnik”)”.
2. V § 1 odst. 1 se slova „nebo majetku státu v užívání organizací, jejichž zřizovatelem jsou obce (dále jen „podnik”), nebo který je ve správě Pozemkového fondu České republiky, včetně jejich majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, jakož i podmínky převodu majetkových účastí státu na tomto podnikání” nahrazují slovy „nebo majetku státu ve správě Pozemkového fondu České republiky, jakož i podmínky převodu
Nahrávám...
Nahrávám...