dnes je 15.7.2024

Input:

239/2007 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 239/2007 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění účinném k 1.4.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2007
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
448/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v příloze č. 2 bod 2; nové přechodné ustanovení
298/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
vkládá v § 3 nový odst. 3
400/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
29/2014 Sb.
(k 1.3.2014)
mění § 8 odst. 3 písm. a)
308/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 6 odst. 1 písm. c); ruší přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
113/2015 Sb.
(k 13.5.2015)
mění § 11; nové přechodné ustanovení
61/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 5; nové přechodné ustanovení
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 6 odst. 1 písm. c); nové přechodné ustanovení
64/2020 Sb.
(k 15.3.2020)
mění § 2; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 10a; nové přechodné ustanovení
177/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 4; nové přechodné ustanovení
84/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 6; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpis Evropských společenství”) bližší podmínky poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy.
(2)  Dotace podle odstavce 1 se poskytují na založení lesního porostu výsadbou na pozemku evidovaném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen „evidence půdy”) na žadatele a následné pečování o takto vzniklý lesní porost.
§ 2
Dotace na zalesňování zemědělské půdy
(1)  Na zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout
a)  dotaci na založení lesního porostu (dále jen „dotace na zalesnění”),
b)  dotaci na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen „dotace na péči o lesní porost”),
c)  náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen „náhrada za ukončení zemědělské výroby”).
(2)  Dotace na péči o lesní porost se poskytne nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak.
(3)  Náhrada za ukončení zemědělské výroby se poskytne
a)  nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak,
b)  pokud tento pozemek byl alespoň po dobu nejméně 12 měsíců předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění evidován v evidenci půdy.
(4)  Dotace na zalesňování zemědělské půdy se poskytne žadateli, který je
a)  vlastníkem pozemku určeného k zalesnění,
b)  sdružením vlastníků pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou,
c)  spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) ,
d)  nájemcem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemku pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a), nebo
e)  sdružením nájemců pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníků, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemků pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouvy umožňují dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a).
(5)  Dotace na péči o lesní
Nahrávám...
Nahrávám...