dnes je 27.10.2021

Input:

243 - Běžný účet FKSP

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

243 – Běžný účet FKSP

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce B.III.10.  
1. Přijaté úhrady na běžný účet FKSP    
 a) příděl do fondu - provozní náklad organizace  527 412 2 % z ročního objemu nákladů organizace na platy a na mzdy - viz vyhláška č. 114/2002 Sb.
dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1.  
 b) příjem na běžný účet FKSP - převod peněžních prostředků z běžného účtu na účet FKSP – za použití účtu peníze na cestě  243 262 Účtujeme na základě výpisu z účtu FKSP.
dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1.  
 c) úbytek na běžném účtu při převodu peněžních prostředků z běžného účtu na účet FKSP – za použití účtu peníze na cestě  262 241 účtujeme na základě výpisu z běžného účtu
dle ČÚS č. 704, bod 5.5.  
 d) příjem peněžního daru účelově vázaného na FKSP na běžný účet  243 412 dle ČÚS č. 704, bod 5.5.  
2. Úhrady z běžného účtu FKSP    
 a) příspěvek zaměstnancům na stravování z FKSP  412 243  
 b) nákup rekreačních poukazů podle faktury od CK  412 321  dokladem pro nákup jsou i u FKSP přijaté faktury  
 c) úhrada poměrné části rekreačního poukazu na běžný účet FKSP zaměstnanci  243 412  
 d) faktura za sportovní vybavení – vybavení evidováno jako drobný dlouhodobý hmotný majetek  412 321 bude půjčováno zaměstnancům  
 e) pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro zlepšení pracovního prostředí z FKSP – přijatá faktura  412 321  
 f) úhrady přijatých faktur z BÚ FKSP  321 243 je vhodné odlišit AU k 321 pro faktury, ktearé budou hrazeny z FKSP  
3.  Zápůjčky poskytnuté z prostředků FKSP   § 6 a § 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb. 
 a) poskytnutá návratná sociální výpomoc nebo zápůjčka, včetně zápůjčky na bytové účely  335 243 dokladem je faktura předložená ke smlouvě o půjčce
dle ČÚS č. 704, bod 5.2.  
 b) splátka zápůjčky srážkou z platu  331 335  
 c) vrácení návratných sociálních výpomocí nebo zápůjček, včetně zápůjčky na bytové účely  243 335 dle ČÚS č. 704, bod 5.2.  
 d) vrácení prostředků
  • na běžný účet

  • příjem na BÚ FKSP

 
262
243
 
241
262
 
výpis z BÚ provozu
výpis z BÚ FKSP  
4. Poplatky a úroky na běžném účtu FKSP    
 a) poplatek za vedení účtu FKSP – výpis z běžného účtu FKSP  377 243  
 b) připsaný úrok – výpis z běžného účtu FKSP  243 378  
 c) převod úroků z bankovního účtu FKSP na běžný účet – výpis z Běžného účtu  241 662 § 38 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
 d) převod výše poplatků za vedení běžného účtu FKSP z Běžného účtu  518 241 § 33 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
 e) výpis z běžného účtu FKSP – úhrada závazku z titulu převodu úroků  378 243  
 f) výpis z běžného účtu FKSP – přijetí úhrady poplatků z běžného účtu  243 377  
5. Poplatky a úroky na běžném účtu FKSP – variantní účtování    
 a) výpis z běžného účtu FKSP
- přijaty úroky
- uhrazeny bankovní poplatky 

243


518
 

662


243
 

§ 38 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
 b) výpis z běžného účtu FKSP
- převod na bankovní účet
 
262 243  
 c) výpis z bankovního účtu
- přijetí prostředků z běžného účtu FKSP  

241
 

262
 
 
6.  Dary, jednorázové (nenávratné) sociální výpomoci, ostatní konečné výdaje (penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci) 412 243 dle ČÚS č. 704, bod 5.4.
§ 11 odst. 1 a § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb. 


Poznámka

Položka „B.III.10. Běžný účet FKSP” obsahuje podle § 25 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb., u příspěvkových organizací podle jiného právního předpisu peněžní prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb.

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb. se prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.

Při poskytování plnění z FKSP je nezbytné vzít v úvahu, zda jsou peněžní nebo nepeněžní, a to z důvodu zdanění na straně

Nahrávám...
Nahrávám...