dnes je 15.7.2024

Input:

272/2017 Sb., Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění účinném k 18.1.2023

č. 272/2017 Sb., Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění účinném k 18.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2017
k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
12/2023 Sb.
(k 18.1.2023)
mění § 3
Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1 a 3, § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje strukturu údajů, které dotčená osoba předkládá ministerstvu pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a stanovuje částku podle § 3 odst. 3 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, (dále jen „zákon”).
§ 2
Struktura předkládaných údajů
(1)  Strukturu předkládaných údajů podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Strukturu předkládaných údajů podle § 5 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Strukturu předkládaných údajů podle § 6 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.
§ 3
Průměrná výše celkových ročních nákladů podle § 3 odst. 3 zákona se stanovuje částkou 600 000 000 Kč.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
Ministr:
Ing. Pilný v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 272/2017 Sb.
 
Výkaz peněžních příjmů a výdajů
 
Název, právní forma, IČO a kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby
sestavený k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Číslo položky
Název položky
Skutečnost od počátku roku
A.
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
A.1.-A.2.
A.1.
Příjmy z provozní činnosti
A.1.I.+A.1.II.+A.1.III.+ A.1.IV.+A.1.V.+A.1.VI.
I.
Příjmy z daní
 
II.
Příjmy z příspěvků na sociální a zdravotní pojištění
 
III.
Příjmy z transferů od zahraničních vlád, mezinárodních organizací a vládních institucí
součet A.1.III.1. až A.1 .III.10.
1.
Transfery od zahraničních vlád - běžné
 
2.
Transfery od zahraničních vlád - kapitálové
 
3.
Transfery od mezinárodních organizací - běžné
 
4.
Transfery od mezinárodních organizací - kapitálové
 
5.
Transfery od ústředních vládních institucí - běžné
 
6.
Transfery od ústředních vládních institucí - kapitálové
 
7.
Transfery od místních vládních institucí - běžné
 
8.
Transfery od místních vládních institucí - kapitálové
 
9.
Transfery od zdravotních pojišťoven - běžné
 
10.
Transfery od zdravotních pojišťoven - kapitálové
 
IV.
Příjmy z úroků
součet A.1.IV.1. až A.1.IV.3.
1.
Úroky od ústředních vládních institucí
 
2.
Úroky od vládních institucí jiných než ústředních
 
3.
Úroky od jiných než vládních institucí
 
V.
Příjmy z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů
součet A1.V.1. až A.1.V.3.
1.
Pojistné z neživotního pojištění
 
2.
Poplatky ze standardizovaných záručních programů
 
3.
Plnění z neživotního pojištěni
 
VI.
Jiné příjmy z provozní činnosti
součet A.1.VI.1. až A.1.VI.9
1.
Dividendy
 
2.
Nájemné z nevyráběných aktiv
 
Nahrávám...
Nahrávám...