dnes je 14.7.2024

Input:

302/2014 Sb., Nařízení vlády o katalogu správních činností, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 302/2014 Sb., Nařízení vlády o katalogu správních činností, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o katalogu správních činností
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
399/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu
158/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění v příloze v části 2. díl 20
352/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohu
391/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu
441/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
167/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění přílohu
167/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění přílohu - dosud neuvedeno
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Předmět působnosti
Toto nařízení stanoví katalog správních činností a jejich zařazení do jednotlivých platových tříd.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely katalogu správních činností se rozumí
a)  koordinací činnosti spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem činnosti (obory, agendy, činnosti) k dosažení jejich souladu,
b)  zajišťováním činnosti s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem činnosti,
c)  komplexními činnostmi činnosti zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem činnosti,
d)  metodickým usměrňováním určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,
e)  koncepcí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,
f)  agendou souhrn věcně souvisejících činností, které tvoří ucelenou část oboru služby včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru,
g)  resortem souhrn organizačních složek státu a právnických osob v působnosti a podřízenosti ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu.
§ 3
Katalog správních činností
Katalog správních činností je stanoven v příloze k tomuto nařízení.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
 
Příloha
Katalog správních činností
ČÁST 1. ZAŘAZENÍ SPOLEČNÝCH SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD
5. platová třída
1. Provádění jednotlivých jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, zajišťování skartačního řízení správní dokumentace, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení, provádění místních šetření podle daných pokynů.
2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
3. Vedení správních registrů a evidencí podle obecně závazných předpisů, například vedení evidence zvláštních skupin občanů, úředních dokladů ke spisové dokumentaci.
4. Vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o informace včetně zajišťování a organizace jejich vyřizování.
6. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.
2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a
Nahrávám...
Nahrávám...