dnes je 22.7.2024

Input:

325/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

č. 325/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2015,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 1f odst. 6, § 4 odst. 8 písm. h) a § 13b odst. 6:
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanoví obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví k zajištění sestavení přehledů podle § 13b zákona o účetnictví.
§ 2
Peněžní deník
(1)  Účetní jednotka účtuje v peněžním deníku, v němž účetní zápisy uspořádá v daném účetním období z hlediska časového chronologicky a jimiž prokazuje zaúčtování
a)  příjmů a výdajů peněžních prostředků v hotovosti,
b)  příjmů a výdajů peněžních prostředků na účtech v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „bankovní účet”),
c)  průběžných položek vzájemných převodů peněžních prostředků v hotovosti a bankovními účty a převodů mezi bankovními účty a
d)  kursových rozdílů peněžních prostředků zjištěných přepočtem zůstatků v hotovosti a na bankovních účtech vedených v cizí měně k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se peněžní deník uzavírá.
(2)  Peněžní deník obsahuje položky příjmů a výdajů podle odstavce 1 a rozdíly mezi příjmy a výdaji za účetní období v členění na hlavní a hospodářskou činnost1) a dále v členění, které je nezbytné pro zjištění základu daní z příjmů, a v členění, jež je nezbytné pro splnění povinností účetní jednotky, které pro ni vyplývají z jiných právních předpisů2) , a pro vlastní potřeby.
(3)  Peněžní deník obsahuje při otevírání a uzavírání účetního období zůstatky peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na bankovních účtech a průběžných položek.
(4)  Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.
§ 3
Kniha pohledávek a závazků
(1)  V knize pohledávek a závazků účetní jednotka eviduje pohledávky podle jednotlivých dlužníků a závazky včetně dluhů podle jednotlivých věřitelů. Pohledávky a závazky včetně dluhů v knize pohledávek a závazků uspořádá z hlediska časového chronologicky. Kniha pohledávek a závazků obsahuje rovněž závazky včetně dluhů z pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce.
(2)  Kniha pohledávek a závazků obsahuje stavy neinkasovaných pohledávek a neuhrazených závazků včetně dluhů zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích (konečné zůstatky). Kniha pohledávek a závazků obsahuje též stavy rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3) .
(3)  Při otevírání knihy pohledávek a závazků v následujícím období se konečné zůstatky minulého období stávají počátečními zůstatky.
(4)  Údaje podle odstavce 2 se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.
§ 4
Nahrávám...
Nahrávám...