dnes je 22.7.2024

Input:

327/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

č. 327/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3)  Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 12. platová třída, které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové a pro které je stanoven obor státní služby (dále jen „služba”) uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení, může služební orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro postup podle věty první je, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru služby. Služební orgán může ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová.
(4)  Platový tarif podle odstavce 3 lze státnímu zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně.”.
2. V § 2 odst. 1 se číslo „1” nahrazuje číslem „2”.
3. V § 2 odst. 2 se číslo „2” nahrazuje číslem „3”.
4. V § 3 odst. 1 se slova „odstavce 2” nahrazují slovy „odstavců 2 a 3”.
5. V § 3 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slovo „státní” a slova „(dále jen „služba”)” zrušují.
6. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3)  K dobám podle odstavce 2 se státnímu zaměstnanci přičte doba 5 roků, pokud podle závěrů dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení podle § 155 odst. 2 věty první zákona o státní službě dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu podle § 5 nařízení vlády upravujícího podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců u něj činil 6,1 bodu.
(4)  Pro opakovaný postup podle odstavce 3 lze použít nejdříve služební hodnocení za čtvrtý kalendářní rok od posledního postupu podle odstavce 3.”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6)  Při postupu podle odstavce 3 přísluší státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni od prvého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení služebního hodnocení.”.
8. V § 6 odst. 1 větě druhé se číslo „3” nahrazuje číslem „4”.
9. Vkládá se nová příloha č. 1, která zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014
Nahrávám...
Nahrávám...