dnes je 22.7.2024

Input:

338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 4. května 1992
o dani z nemovitých věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
315/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
242/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
ÚZ 174/1995 Sb.
 
 
248/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
65/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (27 novelizačních bodů)
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 1 a 4, § 4 odst. 3, § 8 odst. 5 a 6, § 9 odst. 5
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
v § 4 a 9 odst. 1 doplňuje písm. s)
483/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (13 novelizačních bodů, nová přechodná ust.)
576/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 5 odst. 2, § 6 odst. 3, § 13a, vkládá nový § 17a
237/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 6 odst. 3 doplňuje větu
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3 mění odst. 2, v § 13a doplňuje odst. 7
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 3 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 1 písm. d), § 9 odst. 1 písm. d)
nové znění § 8
217/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
v § 3 vkládá nový odstavec 3
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
mění, 7 novelizačních bodů
545/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 3, § 4, § 13a, § 14, § 15 a vkládá nový § 19b
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 9 odst. 1 písm. n) a o)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 6 odst. 3, § 7 odst. 1, § 9 odst. 1 písm. g), § 11 odst. 1 písm. c) a d)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 4 odst. 1 a 4, § 11 odst. 3 písm. a), § 12, § 13a odst. 2 a § 16a; nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 13a odst. 3 nahrazuje slova, nové přechodné ustanovení
1/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 9 odst. 1 ruší písm. g) a mění písm. r), mění § 12; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 6, § 8 odst. 4 a 5, § 12, § 13, § 13a, § 14 odst. 3, § 15; nové přechodné ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 6 odst. 2 písm. a), b) a c),§ 11 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a f), § 16a
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 13a odst. 1
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 13a, § 13b, § 16a odst. 1
212/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2 odst. 2 písm. a), § 6, § 7, § 11 a § 13a odst. 1
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4 odst. 1 písm. g) a § 9 odst. 1 písm. k)
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 13a
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 odst. 3, § 7, § 9 odst. 1 písm. o) a p), § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 4; nové přechodné ustanovení
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3, § 4, § 8 a § 9
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 140 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
23/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu 75 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
23/2015 Sb.
(k 5.2.2015)
vkládá nový § 15a
84/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 4, § 9, § 16a odst. 1; vkládá § 12d a § 14; nové přechodné ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4 odst. 1 písm. o), § 6 odst. 3, § 9 odst. 1 písm. j)
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4 odst. 1 písm. k); nová přechodná ustanovení
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4 odst. 1 písm. j), § 13 a § 15a; nová přechodná ustanovení
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 17a
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5, § 12, § 13a; vkládá § 12e; nové přechodné ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří
a)  daň z pozemků,
b)  daň ze staveb a jednotek.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2
Předmět daně
(1)  Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.
(2)  Předmětem daně z pozemků nejsou
a)  pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,
b)  lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,
c)  pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,
d)  pozemky určené pro obranu České republiky,
e)  pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.
(3)  Na pozemek, který je součástí jednotky, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.
§ 3
Poplatníci daně
(1)  Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.
(2)  Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek
a)  ve vlastnictví České republiky,
1.  organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,
2.  právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,
b)  ve svěřenském fondu, tento fond,
c)  v podílovém fondu, tento fond,
d)  ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond,
e)  zatížený právem stavby, stavebník.
(3)  Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li
a)  evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b)  s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
c)  převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
(4)  Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám.
§ 4
Osvobození od daně
(1)  Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a)  pozemky ve vlastnictví České republiky,
b)  pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c)  pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d)  pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
1.  ve vlastnictví České republiky, nebo
2.  přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,
e)  pozemky tvořící jeden funkční
Nahrávám...
Nahrávám...