dnes je 8.12.2023

Input:

338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 4. května 1992
o dani z nemovitých věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
84/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 4, § 9, § 16a odst. 1; vkládá § 12d a § 14; nové přechodné ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4 odst. 1 písm. o), § 6 odst. 3, § 9 odst. 1 písm. j)
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4 odst. 1 písm. k); nová přechodná ustanovení
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4 odst. 1 písm. j), § 13 a § 15a; nová přechodná ustanovení
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 17a
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5, § 12, § 13a; vkládá § 12e; nové přechodné ustanovení
36/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 16a
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 4, § 6, § 9 a § 11; nové přechodné ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří
a) daň z pozemků,
b) daň ze staveb a jednotek.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.
(2) Předmětem daně z pozemků nejsou
a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,
b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,
c) pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,
d) pozemky určené pro obranu České republiky,
e) pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.
(3) Na pozemek, který je součástí jednotky, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.
§ 3
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.
(2) Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek
a) ve vlastnictví České republiky,
1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,
2. právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,
b) ve svěřenském fondu, tento fond,
c) v podílovém fondu, tento fond,
d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond,
e) zatížený právem stavby, stavebník.
(3) Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li
a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b) s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
c) převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
(4) Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám.
§ 4
Osvobození od daně
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a) pozemky ve vlastnictví České republiky,
b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
1. ve vlastnictví České republiky, nebo
2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi
Nahrávám...
Nahrávám...