dnes je 15.7.2024

Input:

403/2022 Sb., Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí

č. 403/2022 Sb., Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2022
o zveřejňování soudních rozhodnutí
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 118a odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 218/2021 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje kategorie zveřejňovaných pravomocných rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, rozsah, ve kterém jsou tato rozhodnutí zveřejňována, a postup při jejich zveřejňování.
ČÁST DRUHÁ
KATEGORIE ZVEŘEJŇOVANÝCH PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDŮ, ROZSAH, VE KTERÉM JSOU ROZHODNUTÍ ZVEŘEJŇOVÁNA, A POSTUP PŘI JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ
Kategorie zveřejňovaných pravomocných rozhodnutí soudů
§ 2
(1)  Okresní, krajské a vrchní soudy zveřejňují pravomocná rozhodnutí ve věci samé v agendách uvedených
a)  v příloze č. 1 k této vyhlášce a
b)  v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2)  Rozhodnutí podle odstavce 1 se zveřejňují včetně opravných usnesení, která se k těmto rozhodnutím vztahují, ledaže se oprava týká pouze údajů pseudonymizovaných podle § 3 a 4 této vyhlášky.
(3)  Nezveřejňují se platební rozkazy, elektronické platební rozkazy, evropské platební rozkazy, směnečné a šekové platební rozkazy, rozhodnutí neobsahující v souladu s příslušnými procesními předpisy odůvodnění s výjimkou trestních příkazů, rozsudky pro uznání, rozsudky pro zmeškání, rozhodnutí o schválení smíru, rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství bez zjišťování příčin rozvratu a rozhodnutí podle § 157 odst. 4 občanského soudního řádu.
Rozsah, ve kterém jsou pravomocná rozhodnutí soudů zveřejňována
§ 3
Pseudonymizace
(1)  Pravomocná rozhodnutí soudů se zveřejňují v plném rozsahu vyjma údajů, které podléhají pseudonymizaci.
(2)  Pseudonymizaci je třeba provést tak, aby z textu zveřejňovaného rozhodnutí nebylo možné identifikovat konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu a orgán veřejné moci.
(3)  Pseudonymizace se provádí prostřednictvím k tomu určeného informačního systému, který automaticky navrhne k nahrazení obecným pojmem výchozí údaje podléhající pseudonymizaci. Následně odpovědná osoba podle § 6 provede kontrolu rozhodnutí tak, aby byly z rozhodnutí odstraněny v plném rozsahu údaje podle § 4 této vyhlášky.
§ 4
Rozsah údajů podléhajících pseudonymizaci
(1)  Pseudonymizaci údajů o fyzické osobě podléhají tyto údaje:
a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,
b)  adresa místa trvalého pobytu a adresa místa bydliště fyzické osoby,
c)  datum narození fyzické osoby,
d)  rodné číslo fyzické osoby,
e)  akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby,
f)  obchodní firma,
g)  identifikační číslo fyzické osoby,
h)  daňové identifikační číslo fyzické osoby,
i)  číslo účtu fyzické osoby,
j)  kód platebního styku vedený podle zákona o České národní bance v souladu s pravidly mezinárodní standardizace a klientské číslo banky,
k)  variabilní symbol,
l)  číslo dokladu prokazujícího totožnost fyzické osoby,
m)  identifikátor datové schránky,
n)  telefonní číslo,
o)  identifikátor, který se používá u internetových protokolů k jednoznačnému určení koncového bodu a
Nahrávám...
Nahrávám...