dnes je 22.7.2024

Input:

462/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

č. 462/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 14. prosince 2016,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1c odst. 1 písm. b) se slova „čistý obrat” nahrazují slovy „roční úhrn čistého obratu”.
2. V § 1f odst. 1 písm. d) bodech 1 až 3 a v § 9 odst. 4 písm. b) a c) se slovo „a” nahrazuje slovem „nebo”.
3. V § 1f odst. 1 písm. d) bodu 4 a § 9 odst. 4 písm. d) se slova „církví a náboženskou” nahrazují slovy „církví, náboženskou”.
4. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:
„(3)  Účetní období při přeměně účetní jednotky
a)  začíná pro nezanikající účetní jednotku rozhodným dnem stanoveným postupem podle zvláštního právního předpisu41a končí posledním dnem účetního období, ve kterém nastaly právní účinky přeměny,
b)  končí pro zanikající účetní jednotku dnem předcházejícím rozhodnému dni stanovenému postupem podle zvláštního právního předpisu41.


41 Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.”.
5. V § 3 odst. 4 písm. e) se slova „ , u účetní jednotky rozdělované odštěpením nebo u přejímajícího společníka v případě převodu jmění na společníka” nahrazují slovy „nebo rozdělované účetní jednotky” a slova „obchodní korporace do obchodního” se nahrazují slovy „do veřejného”.
6. V § 3 odst. 6 písm. b) se slova „ , účetní jednotkou rozdělovanou odštěpením nebo přejímajícím společníkem v případě převodu jmění na společníka” nahrazují slovy „nebo rozdělovanou účetní jednotkou” a slova „obchodní korporace do obchodního” se nahrazují slovy „do veřejného”.
7. V § 4 odst. 8 písm. v) se slovo „společnosti” zrušuje, slova „obchodní korporace” se nahrazují slovy „účetní jednotky” a slovo „obchodního” se nahrazuje slovem „veřejného”.
8. V § 9 odst. 4 písm. a) se slovo „ , pobočným” nahrazuje slovy „nebo pobočným”.
9. V § 9 odst. 4 písm. i) se slovo „nebo” zrušuje.
10. V § 9 odst. 4 písmeno j) zní:
„j)  bytovým družstvem, nebo”.
11. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno k), které zní:
„k)  sociálním družstvem.”.
12. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „obchodních korporací” zrušují.
13. V § 17 odst. 3 větě první se za slova „přeměně obchodní korporace” vkládají
Nahrávám...
Nahrávám...