dnes je 13.7.2024

Input:

5/2012 F.z., Úplné znění Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5/2012 F.z., Úplné znění Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: MF-20 768/2012/28
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání úplného znění Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012.
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování o opravných položkách a vyřazení pohledávek za účelem docílení souladu při používání účetních metod vybranými účetními jednotkami zejména v položkách
 
Číslo položky rozvahy
Název syntetického účtu
Syntetický účet
A.IV.2.
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
141
A.IV.4.
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
142
A.IV.6.
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám
143
A.I.1.
Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
151
A.I.2.
Opravné položky k software
152
A.I.3.
Opravné položky k ocenitelným právům
153
A.I.4.
Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům
154
A.I.6.
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
156
A.I.7.
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku
157
A.II.1.
Opravné položky k pozemkům
161
A.II.2.
Opravné položky ke kulturním předmětům
162
A.II.3.
Opravné položky ke stavbám
163
A.II.4.
Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
164
A.II.5.
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů
165
A.II.7.
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
167
A.II.8.
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku
168
A.III.1.
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
171
A.III.2.
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
172
A.III.3.
Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti
173
Nahrávám...
Nahrávám...