dnes je 14.7.2024

Input:

62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 18. února 2003
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění § 2 odst. 4
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 9, § 16, § 18 a § 30; nové přechodné ustanovení
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 12, § 13, § 14, § 16, § 18, § 19, § 22, § 26, § 33, § 59 a § 61; nové přechodné ustanovení
282/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 14 a § 62
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.
§ 2
(1)  Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
(2)  Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.
(3)  Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební obvod.
(4)  Hlasování do Evropského parlamentu probíhá na území České republiky ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního právního předpisu.1a)
§ 3
(1)  Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období Evropského parlamentu.
(2)  Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „Rada”) nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb uveřejněno.
(3)  Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, jimiž jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.
§ 4
(1)  Pracovními jazyky Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí jazyk anglický, francouzský a německý.
(2)  Komunikační centrálou jiného členského státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát”) je pro účely tohoto zákona orgán jiného členského státu, který je tímto státem určen pro komunikaci s ostatními členskými státy Evropské unie ve věcech voleb do Evropského parlamentu.
§ 5
Právo volit
(1)  Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen „volič”).
(2)  Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:
a)  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,3)
b)  omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4) .
(3)  Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
§ 6
Právo být volen
(1)  Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu, který je na území
Nahrávám...
Nahrávám...