dnes je 13.7.2024

Input:

8/2012 F.z., Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 - Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8/2012 F.z., Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 - Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 - Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
Ing. Jana Svatošová, tel.: 257 044 335
Ing. Jana Trávníčková, tel.: 257 044 108
Č.j.: MF - 20 773/2012/28-281
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání úplného znění Českého účetního standardu č. 011 - Operace s podnikem, pro účetní jednotky které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31.12. 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31.12.2007, ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. 12. 2008 ave Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26.1.2009, ve znění účinném k 1.1. 2012.
Český účetní standard pro podnikatele č. 011
Operace s podnikem
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy při prodeji podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části a při přeměnách účetních jednotek podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách”) za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
2. Postup účtování při přeměně společnosti
2.1.  Účetní závěrky sestavují zúčastněné účetní jednotky podle příslušných ustanovení zákona o přeměnách.
2.1.1.  Při sestavování konečné účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodný den zúčastněné účetní jednotky rozhodnou, zda oceňovací rozdíly k nabytému majetku, goodwill, opravné položky k jednotlivým druhům majetku, přechodná aktiva a pasiva, rezervy a zajišťovací deriváty budou převáděny na nástupnickou účetní jednotku; důvody rozhodnutí uvedou v příloze.
2.1.2.  Při změně právní formy položky uvedené v bodu 2.1.1. přecházejí do zahajovací rozvahy účetní jednotky beze změn.
2.2.  Odložená daň přechází na nástupnickou účetní jednotku. Podkladem pro stanovení odložené daně mohou být pouze položky, které přecházejí na nástupnickou účetní jednotku. O odložené dani se účtuje podle § 59 vyhlášky a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 003 Odložená daň.
2.3.  zrušen
2.4. 
2.4.1.  O oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou při přeměně společnosti účetní jednotky
Nahrávám...
Nahrávám...