dnes je 14.7.2024

Input:

FKSP - příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců

29.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.5 FKSP – příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců

Ing. Eliška Hryzláková

Pojem

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců organizace, důchodců, kteří při prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizace, případně rodinných příslušníků zaměstnanců a jiných fyzických nebo i právnických osob.

Je založen na principu solidarity a není určen k oceňování pracovních zásluh. Při jeho čerpání je nutné dbát na rovné zacházení a zákaz diskriminace.

Pravidla pro čerpání v písemné formě nabývají účinnost dnem vydání a mohou mít platnost několik let. Vznikne-li v průběhu platnosti pravidel potřeba jejich změny, pak se okruh doposud poskytovaných plnění zúží nebo rozšíří v dodatku, ale ne zpětně!

Rozpočet fondu

Organizace si nejdříve vypracuje vlastní pravidla pro čerpání fondu buď v kolektivní smlouvě (pokud v organizaci působí odbory), v kolektivní dohodě (vztahuje se pouze na státní zaměstnance, kteří podléhají zákonu o státní službě) nebo je vydává ředitel organizace formou vnitřní směrnice. Na základě vytvořených pravidel pro čerpání fondu pak organizace sestavuje rozpočet fondu pro daný kalendářní rok.

Rozpočet fondu se skládá z příjmové a výdajové části, musí být v souladu s pravidly pro čerpání fondu a je vždy vyrovnaný.

Příjmovou část rozpočtu tvoří:

  • zůstatek finančních prostředků fondu na bankovním účtu a v pokladně fondu k 1.1.,

  • plánovaný základní příděl do fondu za běžný kalendářní rok,

  • další příjmy, například peněžní a jiné dary nebo příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu (pouze u PO zřízené ÚSC),

  • předpokládané splátky zápůjček v daném kalendářním roce,

  • náhrady škod a pojistná plnění vztahující se k majetku pořízenému z fondu,

  • plánovaný nerozdělený zůstatek fondu pro neočekávané výdaje.

Výdajová část rozpočtu fondu vychází z předpokládaných výdajů na čerpání fondu v běžném kalendářním roce (pouze do výše finančních prostředků fondu) na příspěvky na produkty spoření na stáří a dále podle toho, na jaké aktivity bude organizace z fondu přispívat – musí je mít zapracované v pravidlech pro čerpání fondu.

Součástí výdajové položky by měla být také rezerva (nerozdělený zůstatek fondu) pro neočekávané výdaje. Příspěvky z fondu lze poskytnout pouze na vybrané činnosti.

Nová pravidla fondu k čerpání na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců

Nejméně 50 % z rozpočtovaného základního přídělu k 1. lednu rozpočtového roku (nezahrnuje se do něho převedený zůstatek finančních prostředků fondu z předcházejícího roku) se použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců.

Částka je závazná pro organizaci. Nerozhoduje, zda skutečný příspěvek do fondu bude vyšší nebo

Nahrávám...
Nahrávám...