dnes je 13.7.2024

Input:

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) od 1. 1. 2024

3.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) od 1. 1. 2024

Ing. Eliška Hryzláková

Změny, které v oblasti FKSP nastaly od 1. 1. 2024:

1. Vyhláška o FKSP č. 114/2002 Sb. se ruší. Použití fondu stanoví právní předpis, kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis. Finanční prostředky, které byly vedeny na účtu fondu kulturních a sociálních potřeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí podle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí jeho účinnosti.

2. Dochází ke snížení prostředků na tvorbu FKSP o polovinu, tj. z 2% na 1 %, z objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci (§ 33 zákona č. 250/2000 Sb. a § 60 zákona č. 218/2000 Sb.).

3. Nejméně 50 % ze základního přídělu do fondu bude určena na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců.

  • Povinnost použití nejméně 50 % na produkty spoření na stáří zaměstnanců se bude týkat pouze nově přidělovaných prostředků, tj. těch, které budou rozpočtovány na rok 2024. Na zůstatek fondu z předchozích let tato nová povinnost dopadat nebude, přestože tento zůstatek bude nadále součástí fondu kulturních a sociálních potřeb.

  • Použití fondu kulturních a sociálních potřeb stanoví právní předpis, kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis, proto si sama organizace nastaví individuální pravidla pro čerpání od 1. 1. 2024.

Jsou-li v organizaci pouze dva zaměstnance, kteří mají uzavřenou smlouvu na penzijní připojištění, stanoví si organizace osobní limit pro jednoho zaměstnance, a to tak, aby se nevyčerpal celý objem prostředků připadajících na všechny zaměstnance. Nespotřebovaná část prostředků určených na produkty spoření na stáří zaměstnanců zůstává ve fondu FKSP pro příští rok. Tato nespotřebovaná část finančních prostředků bude účelově určená opět na produkty spoření na stáří, kterými se pro účely daní z příjmů rozumí:

  1. penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  2. doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujících doplňkové penzijní spoření,
  3. penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
  4. soukromé životní pojištění
  5. dlouhodobý investiční produkt.

V tuto chvíli však nelze vyloučit, zda nedojde v průběhu roku 2024 ještě k dalším změnám v přesném okruhu produktů spoření na stáří zaměstnanců.

Pro informaci uvádíme, jaká bude daňová podpora těchto produktů:

  • celkový limit na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří bude 48 000 Kč ročně na poplatníka (dnes platí limit 24 000 Kč na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a 24 000 Kč na životní pojištění) a 50 000 Kč ročně na příspěvky poskytované zaměstnavatelem.

  • Všichni starobní důchodci, kteří spoří v penzijních fondech, přijdou s největší pravděpodobností od 1. 7. 2024 o nárok na státní příspěvek. Dostávat ho mohou jen ti, kterým ještě nebyl přiznán starobní důchod. Zrušení nároku na státní dotaci se dotkne nejen nově sjednaných smluv, ale také těch dosavadních. Zaměstnanci, kteří si založili penzijní připojištění nebo doplňkové spoření dříve, nepřijdou o připsané státní příspěvky, pokud splňují podmínku spoření alespoň 5 let. Zřejmě pak už od července 2024 ale nebudou dostávat nové státní příspěvky a nebudou moci nasmlouvaný fond opustit, aniž by přišli o část dotace a také o další dosud naspořené peníze.

  • Státní podpora stavebního

Nahrávám...
Nahrávám...