dnes je 23.9.2023

Input:

HOSPODAŘENÍ S FONDEM

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3
HOSPODAŘENÍ S FONDEM

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Pravidla pro hospodaření s FKSP

Organizace je povinna sestavit rozpočet fondu a stanovit způsob jeho čerpání. Pravidla pro hospodaření s FKSP mohou být stanovena:

 • samostatnou směrnicí, kterou vydává ředitel organizace, ale mohou být např. i

 • součástí kolektivní smlouvy, pokud o tvorbě a čerpání spolurozhoduje také odborová organizace.

Každopádně tato pravidla musejí být pro zaměstnance prokazatelně veřejně přístupná. Měla by být k dispozici všem zaměstnancům, aby měli možnost se s nimi seznámit. Důležité je, že pravidla je možné měnit i v průběhu roku, pokud je potřeba reagovat na konkrétní vývoj hospodaření, změny podmínek poskytování nebo typicky změnu legislativy. Nejdříve se stanoví:

1. Pravidla o hospodaření s fondem: Organizace si v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřní směrnici určí, která z plnění uvedených v § 4 až § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb. bude, v souladu se schváleným rozpočtem, z fondu poskytovat. Není totiž podmínkou, že by plnění musela být poskytována všechna, je na organizaci, jaká plnění k poskytování zvolí.

U každého plnění se stanoví:

 • komu je dané plnění určeno,

 • jak často se bude poskytovat,

 • výše příspěvku z fondu.

Pokud v průběhu platnosti pravidel vznikne potřeba jejich změny, pak se okruh dosud poskytovaných plnění zúží nebo rozšíří. Změny schválených pravidel nelze uplatňovat zpětně a zaměstnanci s nimi musejí být prokazatelně seznámeni.

2. Rozpočet fondu, který se skládá z příjmové a výdajové části:

 • příjmovou část rozpočtu tvoří:

  1. zůstatek na bankovním účtu FKSP k 1. 1. daného kalendářního roku,
  2. plánovaný základní příděl do fondu za kalendářní rok,
  3. další příjmy, například dary nebo příjmy z pronájmů,
  4. předpokládané splátky zápůjček v daném kalendářním roce,
  5. náhrady škod a pojistná plnění, která se vztahují k majetku pořízenému z fondu,
 • výdajová část rozpočtu fondu vychází z pravidel pro čerpání fondu a předpokládaných výdajů na čerpání podle jednotlivých bodů vyhlášky č. 114/2002 Sb. (§ 4 až § 14) a celkových výdajů v daném kalendářním roce.

Pravidla pro čerpání FKSP ve prospěch zaměstnanců v pracovním poměru, důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizace, jejich rodinným příslušníkům, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům a interním vědeckým aspirantům musejí být v souladu s podmínkami uvedenými v § 4 až § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb.

Příspěvek lze poskytnout:

 • pouze do výše finančních prostředků fondu,

 • pouze na účely uvedené v § 4 až § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., nelze je rozšiřovat, lze je pouze zúžit,

 • zásadně na činnosti nebo plnění, které organizace organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby za cenu sníženou o příspěvek z FKSP,

 • pouze z FKSP té organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila.

Příspěvkem, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů.

Upozornění:

Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok!

Ukládání prostředků fondu

Prostředky fondu

Nahrávám...
Nahrávám...