dnes je 21.3.2023

Input:

Poskytnutí darů

25.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13
Poskytnutí darů

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Z fondu může organizace poskytnout věcné nebo finanční dary svým zaměstnancům nebo jiným fyzickým osobám, případně jiným příspěvkovým organizacím. Celková výše darů zaměstnancům organizace je limitována 15 % ze základního přídělu do fondu,  zatímco na dary jiným osobám a jiným příspěvkovým organizacím se toto omezení nevztahuje. Výše věcného nebo finančního daru jednotlivci není ve vyhlášce uvedena. Rozsah darů, okruh osob, kterým se dary poskytují, jejich výši a formu si organizace upraví ve svých pravidlech pro čerpání fondu v souladu se zněním vyhlášky o FKSP.  Celková částka, která bude použita na tyto dary, musí být  kryta finančními prostředky fondu a musí být v souladu se schváleným rozpočtem fondu pro příslušný rok.

Svým zaměstnancům tak může příspěvková organizace poskytovat věcné a finanční dary podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb.:

  • Za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Musí jít o aktivity, které nesouvisejí s plněním úkolů vyplývajících z pracovní smlouvy zaměstnance, například to může být dobrovolná celoroční aktivita ve prospěch bývalých zaměstnanců, důchodců, ve prospěch dětí a mládeže nad rámec vyučovacích povinností učitelů apod. Dar lze poskytnout i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům. Může se jednat například o dar osobě, která:

    1. pomáhala v organizaci likvidovat škody po povodních,
    2. zajišťovala pro příspěvkovou organizaci výstavy výrobků, které byly vyrobeny zdravotně postiženými dětmi, bez nároku na finanční odměnu,
    3. věnovala se celoročně dětem zaměstnanců a pořádala pro ně různá sportovní utkání apod.
  • Při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele, do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných

Nahrávám...
Nahrávám...