dnes je 23.9.2023

Input:

Příspěvky na závodní stravování

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4
Příspěvky na závodní stravování

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

V praxi jednoznačně nejčastějším příspěvkem je příspěvek na stravování. V souladu s § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel pouze povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Poskytování závodního stravování tedy není podle zákoníku práce povinností zaměstnavatele.

Bylo-li dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, poskytuje se zaměstnancům stravování a zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem.

Jak vyplývá z § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., z fondu lze přispívat zaměstnancům na závodní stravování podle předpisů na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zejména vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ve státním podniku lze z fondu přispívat na závodní stravování podle právních předpisů (nebo vnitřních zásad) upravujících stravování.

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení

Příspěvková organizace si ve vlastním stravovacím zařízení sama připravuje a vydává jídla nebo přípravu a výdej jídel zajišťuje jiná organizace nebo právnická nebo fyzická osoba formou služby. V obou případech jde o závodní stravování ve vlastním zařízení, i když ve druhém případě je stravování zajištěno formou služby. To znamená, že náklady na provoz jsou v plné výši hrazeny z hlavní činnosti příspěvkové organizace. Jsou to náklady na energie, plyn, vodu, odpisy, majetek, na údržbu, platy apod.

Ve vlastním zařízení závodního stravování hradí organizace náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel, doplňkových jídel a nápojů a ostatní provozní náklady na závodní stravování, což jsou věcné, osobní a další režijní náklady. A to všechno včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin.

Náklady spojené s nákupem surovin spotřebovaných na přípravu jídel hradí organizace výnosy ze závodního stravování (v žádném případě je nelze hradit z provozních prostředků organizace), které jsou tvořeny úhradami od strávníků a příspěvkem z FKSP. Takže náklady na spotřebu potravin, které hradí strávníci (zaměstnanci a důchodci), mohou být sníženy o příspěvek z FKSP. Výše příspěvku není limitována a organizace si jeho výši stanoví buď v kolektivní smlouvě, ve svých zásadách nebo ve vnitřní směrnici. Jsou-li jídla do vlastní výdejny dovážena, pak náklady spojené s dovozem a výdejem jídel hradí organizace z nákladů na hlavní činnost.

Organizace může zajišťovat stravování ve vlastním zařízení závodního stravování:

  • vlastním zaměstnancům,

  • zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

  • důchodcům (bývalým zaměstnancům organizace),

  • cizím strávníkům (organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě) na základě smlouvy o závodním stravování za plnou cenu jídla tak, aby byly pokryty veškeré náklady na provoz zařízení závodního stravování a náklady na pořizovací cenu surovin na přípravu jídel.

Podmínky poskytnutí příspěvku z FKSP na stravování, pokud je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem:

  • Vlastnímu zaměstnanci – pokud zaměstnanec vykonal práci pro organizaci v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště:

    1. alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni, může mu organizace poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni,
    2. déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v daném kalendářním dni, může mu organizace poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni.
  • Důchodcům, kteří u ní pracovali při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, může organizace poskytnout za sníženou cenu jedno hlavní jídlo v průběhu jednoho dne. Náklady na zabezpečení stravování ve vlastním zařízení hradí organizace ze svých rozpočtovaných nákladů. Po důchodcích proto nemůže organizace požadovat úhradu režijních nákladů na provoz.

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby

Při zajištění závodního stravování prostřednictvím jiného subjektu může organizace za sníženou cenu zabezpečovat stravování pouze vlastním zaměstnancům a pouze jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny

Nahrávám...
Nahrávám...