dnes je 15.7.2024

Input:

Režim peněžních fondů - organizace zřízené státem

7.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4
Režim peněžních fondů – organizace zřízené státem

Jaroslava Svobodová

REŽIM PENĚŽNÍCH FONDŮ

Účetní jednotka: ............................

Označení: .................................... Číslo:..........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval: ..................................

Platnost: ....................................... Závaznost: ....................................

Datum vydání: ............................... Vydává: ........................................

Nahrazuje: .................................... Doplňuje: ......................................

Počet stran: .................................. Přílohy: .........................................


Čl. 1
Rezervní fond

Úvodní ustanovení:

Legislativní rámec:

Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu § 56 odst. 2 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. a § 57 odst. 1 až 4 zákona č. 218/2000 Sb.

Hospodaření s rezervním fondem organizační složky státu bude vykazováno v Příloze č. 5 účetní závěrky v tabulce:

Rezervní fond organizační složky státu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Číslo
položky
Název položky Běžné
účetní
období
B.I. Počáteční stav fondu k 1. 1.
B.II. Tvorba fondu Součet B.II.1. ažB.II.7.
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí – účelové
2. Peněžní dary – účelové
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí – neúčelové
4. Peněžní dary - neúčelové
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním
7. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu Součet B.III.1. až B.III.7.
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí – účelové
2. Peněžní dary - účelové
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí – neúčelové
4. Peněžní dary – neúčelové
5. Výdaje na reprodukci majetku
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany
7. Ostatní čerpání
B.IV. Konečný stav fondu B.I. + B.II. -B.III.

Rezervní fond státní příspěvkové organizace

Číslo
položky
Název položky Běžné
účetní
období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
C.II. Tvorba fondu Součet C.II.1. až C.II.8.
1. Zlepšený výsledek hospodaření
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí – účelové
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí – neúčelové
6. Peněžní dary – účelové
7. Peněžní dary – neúčelové
8. Ostatní tvorba
C.III. Čerpání fondu Součet C.III.1. až C.III.7.
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí – účelové

6. Peněžní dary – účelové
7. Ostatní čerpání
C.IV. Konečný stav fondu C.I. + C.II.-C.III.

Organizační složka státu účtuje o tvorbě rezervního fondu:

 1. z prostředků ze zahraničí a peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 225 – Běžné účty fondů organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů,
 2. z odvodů neoprávněně použitých či zadržených peněžních prostředků a z prodeje majetku v případech stanovených jiným právním předpisem na stranu MÁ DÁTI účtu 548 – Tvorba fondů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů.

Organizační složka státu účtuje o použití rezervního fondu na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů. Účetní jednotka vždy účtuje také o převodu peněžních prostředků. Pro účtování o tomto převodu může také použít účet 262 – Peníze na cestě.

Vyhláška č. 410/2009 Sb. zařadila do směrné účtové osnovy dva rezervní fondy:

 • 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

 • 414 – Rezervní fond z ostatních titulů

Státní příspěvkové organizace

1.1 Tvorba

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o tvorbě rezervního fondu ve výši:

 1. zlepšeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření,
 2. peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů,
 3. prostředků převedených podle jiného právního předpisu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů; o použití těchto prostředků účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
 4. prostředků poskytnutých ze zahraničí na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů.

1.2 Určení (použití – čerpání)

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o použití (čerpání) rezervního fondu ve výši:

 1. určené k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení,
 2. určené k úhradě sankcí na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů,
 3. určené k úhradě zhoršených hospodářských výsledků před účinností zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
 4. určené k doplnění fondu reprodukce majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic,
 5. určené k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů.

Účtování o tvorbě a použití rezervního fondu upravuje Český účetní standard č. 704 Fondy účetní jednotky v bodu 6.

Účelově určené peněžní dary a peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí se použijí v souladu s jejich určením.

1.3 Podmínky čerpání

1.3.1 Podmínky čerpání schvaluje ve smyslu výše uvedeného bodu vždy oprávněný pracovník na základě:

 1. vnitřního řízení, v souladu s metodikou rozpočtování (schválený rozpočet),
 2. vnitřního dokladu, kterým je "Rozhodnutí o použití fondu.

1.3.2 "Rozhodnutí o použití fondu" musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 ZoÚ a § 33a odst. 9 ZoÚ a § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.

1.3.3 V souladu s podpisovým vzorem je pro účely použití tohoto účelového fondu stanoven jako:

 1. příkazce operace: (osoba, jméno),
 2. správce rozpočtu: (osoba, jméno),
 3. hlavní účetní: (osoba, jméno).

1.3.4 Jmenovaní pracovníci jsou odpovědni za správnost finanční a účetní operace ve smyslu § 18 odst. 2 písm. b) a § 19 a), c) a d) vyhlášky č. 416/2004 Sb.

1.4 Účetnictví fondu:

1.4.1 Účetnictví fondu se vede v souladu s § 57 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., § 7 a 8 ZoÚ, § 27 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a v souladu s Českými účetními standardy č. 703 – Transfery a č. 704 – Fondy účetní jednotky

a to na zvláštním syntetickém účtu podle směrné účtové osnovy č. 413, 414 a v účelném analytickém členění ve smyslu "Účtového rozvrhu" organizace, který je samostatnou vnitřní směrnicí č............ a je sestaven podle požadavku § 14 odst. 2 ZoÚ.

1.4.2 Finanční prostředky fondů mohou být uloženy na samostatném bankovním účtu, anebo se sledují na AU k účtu 241.

Čl. 2
Fond reprodukce majetku

Úvodní ustanovení:

Legislativní rámec:

Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu § 56 odst. 2 písm. b) a § 58 odst. 1 až 5 zákona č. 218/2000 Sb. pro "státní" příspěvkové organizace.

2.1 Tvorba

Příspěvková organizace může s předchozím souhlasem zřizovatele posílit fond reprodukce majetku z prostředků na provoz hlavní činnosti.

Hospodaření s fondem reprodukce majetku se vykazuje v Příloze č. 5 účetní závěrky.

Fond reprodukce majetku
státní příspěvkové organizace

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo Název položky Běžné
účetní
období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
E.II. Tvorba fondu SoučetE.II.1. ažE.II.8.
1. Zlepšený hospodářský výsledek (příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku)
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku
4. Peněžní dary
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
8. Ostatní
E.III. Čerpání fondu Součet E.III.1. až E.III.4.
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku
4. Úhrada přijatých úvěrů
E.IV. Konečný stav fondu E.I. + E.II.-E.III.

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku z

 1. odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic,
 2. přídělu ze zlepšeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
 3. výnosů z prodeje dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku, včetně nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním, na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem ve výši zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 – Tvorba fondů,
 4. darů, a výnosů z povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a prostředků poskytnutých ze zahraničí určených účelově na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic.

2.2 Užití

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o použití (čerpání) fondu reprodukce majetku ve výši určené:

 1. na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a k úhradě úvěrů poskytnutých na tyto účely na stranu MÁ DÁTI účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky,
 2. na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 – Transfery, na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky; v případě financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a v případě pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z jiných peněžních prostředků účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů.

Var.:

organizace nebude požívat fond jako doplňkový zdroj financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku,

2.3 Podmínky čerpání

2.3.1 Podmínky čerpání schvaluje ve smyslu výše uvedeného bodu vždy oprávněný pracovník na základě:

 1. vnitřního řízení, v souladu s metodikou rozpočtování (schválený rozpočet),
 2. vnitřního dokladu, kterým je "Rozhodnutí o použití fondu".

2.3.2 "Rozhodnutí o použití fondu" musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 a § 33a odst. 9 ZoÚ a § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.

2.3.3 V souladu s podpisovým řádem je pro účely použití tohoto účelového fondu stanoven jako

 1. příkazce operace: (osoba, jméno),
 2. správce rozpočtu: (osoba, jméno),
 3. hlavní účetní: (osoba, jméno).

2.3.4 Jmenovaní pracovníci jsou odpovědni za správnost finanční a účetní operace ve smyslu § 18 odst. 2 písm. b) a § 19 a), c) a d) vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Var.:

Do bližších podmínek pro čerpání investičních prostředků z fondu je možné zahrnout v souladu s § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nároky na správně provedené:

 • výběrové řízení,

 • zpracování vstupní dokumentace,

 • způsoby účtování o rozestavěné výstavbě a zařazení investice do používání,

 • způsoby poskytování záloh na investiční akce a způsoby jejího vypořádání.

Ve vnitřním předpisu si účetní jednotka stanoví způsob a formu vedení operativní evidence o jednotlivých položkách dlouhodobého majetku.

2.4 Účetnictví fondu:

2.4.1 Účetnictví fondu se vede v souladu s § 57 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., § 58 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., § 7 a § 8 ZoÚ, § 27 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a v souladu s Českými účetními standardy č. 703 – Transfery a č. 704 – Fondy účetní jednotky

a to na syntetickém účtu 416 a v účelném analytickém členění.

2.4.2 Finanční prostředky fondů mohou být uloženy na samostatném bankovním účtu, anebo se sledují na AU k účtu 241.

Čl. 3
Fond odměn

Úvodní ustanovení:

Legislativní rámec:

Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu § 56 odst. 2 písm. c) a § 59 odst. 1 a 2 zákona č. 218/2000 Sb. pro "státní" příspěvkové

Nahrávám...
Nahrávám...