Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

TVORBA FONDU

1.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2
TVORBA FONDU

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Státní příspěvkové organizace

Ve státních příspěvkových organizacích je FKSP tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť a na stipendia interním vědeckým aspirantům a zaměstnancům na studijních pobytech.

FKSP je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem s tím, že vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky.

V souladu s § 60 zákona č. 218/2000 Sb. je FKSP tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen poměrně širokému okruhu osob:

 • zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli,

 • státním zaměstnancům podle zákona o státní službě,

 • příslušníkům ve služebním poměru,

 • soudcům,

 • žákům středních odborných učilišť a učilišť,

 • interním vědeckým aspirantům,

 • důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u zaměstnavatele,

 • případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a

 • jiným právnickým nebo fyzickým osobám.

Chtělo by se tedy říci, že vlastně všem. Ovšem současně tato úprava stanoví, že další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem stanoví MF ČR právě vyhláškou o FKSP.

Příspěvkové organizace zřízené ÚSC

V příspěvkových organizacích zřízených ÚSC je FKSP tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Rozsah nákladů, z nichž je FKSP tvořen, je tak vymezen méně široce, než je tomu v případě státních příspěvkových organizací.

Rovněž u těchto příspěvkových organizací je stanoveno, že FKSP je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem s tím, že vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky. FKSP je opět tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen stejně širokému okruhu osob jako u státních organizací, pouze s výjimkou příslušníků ve služebním poměru a soudců, protože tyto případy „zaměstnanců” se u organizací zřizovaných obcemi a kraji nevyskytují. Další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem i v tomto případě stanoví MF ČR vyhláškou o FKSP.

Výše základního přídělu

Co se týká úpravy základního přídělu v samotné vyhlášce o FKSP (§ 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb.), je základní příděl tvořen z ročního objemu nákladů zúčtovaných:

 • na platy a náhrady platů,

 • popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a

 • odměny za pracovní pohotovost a dále

 • na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.

Ve vyhlášce o FKSP je tak rozsah těchto nákladů vymezen nejsrozumitelněji, ale přednost před úpravou ve vyhlášce musí mít úprava v příslušném zákoně.

Naprosto zásadní informací je však výše základního přídělu, ani jeden z příslušných zákonů toto nestanoví a vyhláška o FKSP upravuje, že základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního objemu příslušných nákladů.

Od roku 2011 došlo k významnému snížení základního přídělu do fondu z 2 % na 1 %, následně od 1. 1. 2016 došlo k navýšení základního přídělu na 1,5 %, a od 1. 1. 2017 došlo k návratu k původní výši tvorby fondu, tedy na 2 % z ročního objemu příslušných nákladů.

Příspěvková organizace zřízená krajem zúčtovala za příslušný kalendářní rok náklady na platy a náhrady platu ve výši