Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FKSP

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7
VNITŘNÍ SMĚRNICE O FKSP

Ing. Eliška Hryzláková

Vzor

Vnitřní směrnice č. …
Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

Vydáno:

Účinnost:

Statutární zástupce: ………………, ředitel

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Okruh osob, kterým bude organizace z fondu přispívat, je uveden v článku 3 této směrnice.

Protože odborová organizace v organizaci …………. (přesné označení organizace) nepůsobí, rozhoduje zaměstnavatel o čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb samostatně.

Ředitel příspěvkové organizace (nebo organizační složky státu anebo státního podniku) vydává tuto vnitřní směrnici, která je v souladu s vyhláškou MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů (případně vyhláškou MF č. 430/2001 Sb.), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů [nebo zákonem č. 218//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů].

Pro státní podniky je to pak nařízení vlády č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb. o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Při hospodaření s fondem postupuje organizace v souladu s touto vnitřní směrnicí, kterou se upřesňují některá ustanovení vyhlášky o FKSP podle konkrétních podmínek, a podle schváleného rozpočtu FKSP na příslušný kalendářní rok.

Článek 1
Tvorba FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb je podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb. tvořen základním přídělem v příspěvkové organizace (v organizační složce státu a ve státním podniku) ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných:

 • na platy a náhrady platů,

 • na mzdy a náhrady mzdy [do objemu těchto nákladů se zahrnuje také náhrada platu/mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, refundace (náhrada) platu/mzdy v organizaci, která ji poskytuje],

 • na odměny za pracovní pohotovost.

(Ve státním podniku se tvoří fond základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dalšími příděly ze zisku. Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle ustanovení § 19 zákona č. 77/1997 Sb. nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.)

Dalšími příjmy fondu jsou:

 • náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny, vztahující se k majetku, který byl pořízen z fondu,

 • peněžní a jiné dary určené do fondu od fyzických nebo právnických osob,

 • příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz organizace přispívá z fondu,

 • zisk z prodeje majetku pořízeného z fondu může být zdrojem FKSP (u organizačních složek státu jsou příjmy z prodeje majetku, se kterým hospodaří, příjmem státního rozpočtu).

Do ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy se zahrnují všechny složky platu/mzdy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou hrazeny.

Příděl do FKSP se netvoří z odstupného a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. z dohod o pracovní činnosti a z dohod o provedení práce.

Zdrojem fondu nejsou úroky z finančních prostředků fondu uložených u peněžních ústavů, finanční bonusy od pojišťoven nebo od fondů, příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace u organizačních složek státu a příspěvkových organizací (u státních podniků je fond tvořen přídělem ze zisku a dalšími příděly ze zisku) a splátky půjček poskytnutých z FKSP, protože i když jsou tyto finanční prostředky fondu dočasně rozpůjčeny, tak jsou vedeny jako pohledávky a při jejich splácení se pouze snižuje výše těchto pohledávek, zůstávají tedy stále součástí fondu.

Článek 2
Hospodaření s fondem

Organizace v souladu s § 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb. sestavuje vždy na následující rok rozpočet fondu, který schvaluje ředitel organizace. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje uvedené v této směrnici, které vycházejí z § 4 až § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb.

Prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu organizace. Základní příděl do fondu je tvořen formou záloh. Finanční prostředky záloh se převádějí měsíčně (případně podle podmínek čtvrtletně nebo pololetně) z provozního účtu organizace na samostatný účet fondu nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tvorba fondu zaúčtována. Jednotlivé příděly (zálohy) nebudou zaokrouhlovány na celé koruny. Koncem kalendářního roku organizace vytvoří fond ve stanovené výši a po skončení kalendářního roku v rámci roční uzávěrky provede roční vyúčtování fondu.

(Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených ÚSC se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně.)

Článek 3
Podmínky čerpání fondu

Z fondu lze přispívat pouze na činnosti a akce, které příspěvková organizace (nebo organizační složky státu anebo státního podniku) organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické anebo fyzické osoby.

Příspěvek lze poskytnout pouze z toho fondu, ze kterého byla činnost (akce) zcela uhrazena. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, bude organizace poskytovat pouze v nepeněžní formě.

Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše vložených finančních prostředků. Zaměstnancům budou z FKSP poskytnuty příspěvky nebo jiná plnění pouze na akce a činnosti, které jsou uvedeny v této směrnici a které jsou pro daný rok rozpočtovány.

Okruh osob, kterým bude organizace plnění z fondu poskytovat:

Fond je určen zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli (státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům), důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u zaměstnavatele a rodinným příslušníkům, kterými se pro účely této směrnice rozumějí manžel (manželka), partner (partnerka), druh (družka) a nezaopatřené děti. Z fondu nelze poskytovat plnění osobám, které konají pro organizaci práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Za rodinné příslušníky se pro účely ve smyslu vyhlášky nepovažují vnuci zaměstnanců.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Článek 4
Čerpání fondu

V podmínkách organizace bude zaměstnavatel zaměstnancům přispívat na následující účely:

4.1 Z prostředků FKSP organizace:

 • bude přispívat na náklady na provoz zařízení, které slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků. Jedná se o tato zařízení: mateřská škola podle školského zákona a zařízení, které poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, kulturní zařízení, rekreační zařízení, sportovní a tělovýchovné zařízení, rehabilitační zařízení vč. masáží a zařízení pro zájmovou činnost organizace a také na provoz autobusu, pokud bude využíván pro potřeby těchto zařízení. Výše příspěvku bude poskytnuta na základě výpočtu a schválení ředitelem organizace,

 • bude přispívat na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, pokud nebude ani částečně hrazeno ze zdravotního pojištění, ve výši ..... Kč/osobu/rok,

 • bude přispívat na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče, pokud nebude ani částečně hrazeno ze zdravotního pojištění, ve výši ..... Kč/osobu/rok,

  • uhradí nákup vitamínových prostředků pro zaměstnance na základě stanoviska ošetřujícího lékaře, který navrhne nejvhodnější vitamínové prostředky v případech zvýšeného nebezpečí onemocnění. Nákup vitamínů bude zajištěn ve zdravotnickém zařízení. Příspěvek na vitamínové prostředky bude poskytnut všem zaměstnancům, pokud nebude ani částečně hrazeno ze zdravotního pojištění, do částky ……. Kč/osobu/rok,

 • bude přispívat na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A, pokud není hrazeno ani částečně ze zdravotního pojištění, ve výši ……. Kč/osobu /rok. Očkování bude zajištěno ošetřujícím lékařem organizace. Zaměstnanci, kteří očkování nemohou z vážných důvodů absolvovat, mohou požádat o zvýšení příspěvku na nákup vitamínových prostředků na ……..Kč/osobu/rok. Výdaje budou uhrazeny z fondu na základě faktury, vystavené na jméno organizace. Zaměstnancům pak bude poskytnuto plnění za cenu sníženou o příspěvek. Doloženo bude seznamem zaměstnanců s jejich podpisy o převzetí.

Od daně je osvobozen jak příspěvek na očkování, tak příspěvek na vitamíny, pokud bylo na základě doporučení lékaře poskytnuto plnění prostřednictvím zdravotnického zařízení,

 • bude přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek na základě podaných návrhů zaměstnanců organizace, schvaluje ředitel organizace. Může se jednat například o žaluzie, vysavač prachu, rychlovarné konvice atd.

 • bude přispívat na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků na základě podaných návrhů.

 • bude přispívat zaměstnancům na úhradu tištěných knih, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy knihy,

 • bude přispívat na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení nebo na jednotné oblečení. Přispívat tak lze např. na sportovní oděv a obuv učitelům tělesné výchovy nebo na pracovní pláště učitelům praktických předmětů. Výši příspěvku a okruh zaměstnanců, kterým bude příspěvek poskytnut, stanoví ředitel na základě schváleného rozpočtu fondu daného roku. Příspěvek na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení, který je nepeněžním příjmem u zaměstnance, není osvobozen od daně z příjmu ze závislé činnosti a podléhá zdanění.

Pokud by šlo o jednotné oblečení, které je bráno jako pracovní oblečení, poskytnuté zaměstnancům zaměstnavatelem, musí být toto oblečení trvale a viditelně označeno jednotným znakem organizace. Jde o nepeněžní příjem, který není u zaměstnance předmětem daně podle § 6 odst. 7 písm. b) ZDP.

 • bude přispívat na pořízení vybavení pro sportovní a zájmovou činnost: například se z fondu pořídí brusle, lyže, stany, míče, sáně, kola nebo šachy apod. Vybavení se stává majetkem organizace a bude na základě žádosti půjčováno zaměstnancům, případně jejich rodinným příslušníkům v souladu s výpůjčním řádem. Které konkrétní vybavení bude pořízeno, bude vždy uvedeno ve schváleném plánu rozpočtu na daný rok,

(Pozor: nelze pořídit vybavení, které by bylo určeno pouze pro jednoho konkrétního zaměstnance.)

 • bude přispívat na použití zařízení péče o děti v těchto případech ............ ve výši ........ Kč/dítě/rok.

 • bude přispívat na dopravu do a ze zaměstnání formou příspěvku podle vzdálenosti z místa bydliště:

do 20 km . . . . . . . . . . . . . . . . ... Kč/osobu/měsíc

od 20 do 50 km . . . . . . . . . . . ... Kč/osobu/měsíc

od 50 do 200 km . . . . . . . . . . ....Kč/osobu/měsíc

Pokud u některého plnění z fondu není výše příspěvku uvedena, na základě podaného návrhu rozhoduje ředitel organizace v souladu se schváleným rozpočtem fondu na daný rok.

4.2 Pořízení hmotného majetku

Z fondu uhradí organizace pořízení hmotného majetku, který bude sloužit kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Může se jednat například o televizor, rádio apod. Pořízený majetek se při zařazení do užívání stává součástí majetku organizace, která o něm vede evidenci. U nově pořízeného majetku bude uvedeno, že je pořízen z FKSP.

4.3 Zápůjčky na bytové účely

Z fondu lze na základě žádosti poskytnout zaměstnanci bezúročnou zápůjčku ve výši ……. Kč na:

 • pořízení (koupi i výstavbu) domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení,

 • složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení,

 • provedení změny stavby (např. rekonstrukce bytového jádra, přestavba koupelny, výměna oken, změna topného systému apod.) domu nebo bytu, který zaměstnanec používá pro vlastní bydlení a na který se vydává stavební povolení, nebo které podléhá ohlášení,

 • koupi bytového zařízení (např. elektrospotřebičů, nábytku, koberců, pořízení bezpečnostních dveří, žaluzií do oken, osvětlení apod.),

 • na obnovu bytového zařízení (kuchyňské linky, koupelny, bytového jádra apod.), a to v rozsahu, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení.

Zápůjčka nebude poskytnuta na úhradu nákladů, které již byly kryty zápůjčkou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank nebo jiné osoby. Nesmí být také poskytnuta na vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědiců a jiné majetkoprávní vypořádání.

Zaměstnanci lze poskytnout současně i více zápůjček. Součet zůstatků nesplacených poskytnutých zápůjček a nové zápůjčky na bytové účely nesmí přesáhnout 300 000 Kč, z toho na koupi bytového zařízení nesmí přesáhnout 100 000 Kč.

Zápůjčka je splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o zápůjčce.

Zaměstnanec si podá žádost na poskytnutí zápůjčky na pořízení domu (bytu) do svého vlastnictví nebo spoluvlastnictví nebo na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a doloží, že je nebo bude skutečným vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu (bytu). Pokud bude podávat žádost na poskytnutí zápůjčky na provedení změny stavby domu (bytu), který nevlastní a není ani jeho spoluvlastníkem, doloží, že dům (byt) využívá pro vlastní bydlení, například nájemní smlouvou nebo jiným způsobem.

Ředitel organizace na základě posouzení potřebnosti zaměstnance rozhodne o tom, zda bude zaměstnanci zápůjčka poskytnuta a v jaké výši, na základě schváleného rozpočtu fondu na daný rok.

Zápůjčka se zaměstnanci poskytuje na základě písemně uzavřené smlouvy o zápůjčce, ve které bude uveden i ručitel. Faktura bude vystavena na jméno zaměstnance. Organizace z fondu uhradí fakturu na stanovený účel ve výši, která byla sjednána ve smlouvě o zápůjčce. Pokud je částka na faktuře vyšší, než bylo uvedeno ve smlouvě, a ve fondu je dostatek finančních prostředků k její úhradě, zaměstnanec zaplatí rozdíl do fondu nejpozději v den úhrady faktury. Zápůjčka pak bude vedena jako pohledávka za zaměstnancem.

(Do zásad je nutné vymezit konkrétní okruh plnění, na co budou zápůjčky poskytovány.

Pozor: Z fondu nelze hradit náklady spojené s realizací zápůjčky. Zápůjčka bude poskytnuta pouze formou úhrady faktury na jméno zaměstnance, finanční prostředky nelze zasílat na osobní účet zaměstnance nebo na účet bankovního ústavu.)

4.4 Stravování

Ve vlastním zařízení závodního stravování bude organizace svým zaměstnancům a důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně v organizaci pracovali, přispívat z fondu na stravování za podmínek uvedených ve vyhlášce č. 84/2005 Sb. (případně ve vyhlášce č. 430/2001 Sb.). Zaměstnanci a důchodci si hradí pouze náklady na spotřebu potravin a ty mohou být sníženy o příspěvek z FKSP.

Ve státním podniku lze z fondu přispívat na závodní stravování podle právních předpisů (nebo vnitřních zásad), upravujících stravování.

Příspěvek z FKSP se upravuje a zveřejňuje pro každé stravovací období, kterým je kalendářní rok. Pro zaměstnance a důchodce bude z fondu poskytnut příspěvek na hlavní jídlo.

Při ceně jednoho hlavního jídla (cena potravin) . . . . . . Kč

bude příspěvek z FKSP . . . . . . Kč

hradí zaměstnanec (důchodce) . . . . . . Kč.

Podle této směrnice mají v naší organizaci nárok na příspěvek z fondu na stravování:

 • zaměstnanci, kteří vykonávali práci pro organizaci v místě výkonu práce uvedeném v pracovní smlouvě alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni. Pokud zaměstnanec odpracoval v kalendářním dni více jak 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v daném kalendářním dni, má nárok na další hlavní jídlo za sníženou úhradu,

 • důchodci, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně v organizaci pracovali, kterým organizace poskytne hlavní jídlo v průběhu jednoho dne za sníženou cenu.

Organizace umožní stravování bez příspěvku z fondu:

 • zaměstnancům činným u organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže byla ve smlouvě stanovena pracovní doba s tím, že jim bude umožněno stravování ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v daném kalendářním dni alespoň 3 hodiny.

  • cizím strávníkům (organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby) na základě smlouvy o závodním stravování za plnou cenu jídla tak, aby byly pokryty veškeré náklady na provoz zařízení závodního stravování a náklady na pořizovací cenu surovin na přípravu jídel.

(Pokud by organizace zabezpečovala závodní stravování prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, může organizace za sníženou cenu zabezpečovat stravování pouze vlastním zaměstnancům, a to jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny. Další hlavní jídlo v daném kalendářním dni za sníženou úhradu organizace poskytne svému zaměstnanci, pokud vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v daném