dnes je 22.7.2024

Input:

112 - Materiál na skladě - způsob A

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

112 – Materiál na skladě – způsob A

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Materiál na skladě se vykazuje v rozvaze v položce B.I.2.  
1. Příjem materiálu na sklad 112 111 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.3.  
2. Výdej materiálu do spotřeby 501 112 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.5.  
3. Pořízení materiálu vlastní činnosti 112 507 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.9.  
4.  Prodej materiálu    
a) úbytek materiálu při prodeji  544 112 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.6.  
b) pohledávka z titulu prodeje  311 644 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.11.  
c) přijatá úhrada na běžný účet  241 311  
d) přijatá úhrada za prodaný materiál do pokladny  261 644 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.11.  
5. Inventarizační rozdíly    
a) úbytky na zásobách do normy  501 112 dle ĆÚS č. 707, bod 5.1.5.  
b) úbytky na zásobách nad normu  547 112 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
c) předpis pohledávky za manka na zásobách za hmotně odpovědnou osobou  335 649  
d) úhrada pohledávky za způsobená manka v hotovosti  261 335  
e) úhrada pohledávky za způsobená manka na běžný účet  241 335  
f) přebytky na zásobách  112 649 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
g) záměna na zásobách materiálu  112./anal. 1 112./anal. 2  
h) škoda na zásobách  547 112 dle ČÚS č. 707 bod. 5.1.11.  
i) přijatá náhrada škody od pojišťovny na běžný účet  241 649  
6. Účtování o zásobách materiálu ve způsobu A – při uzavírání účetních knih    
a) nevyfakturované dodávky materiálu - materiál byl přijat na sklad, faktura nedošla do okamžiku uzavírání účetních knih  112 389  
7. Účtování o zásobách materiálu ve způsobu A – vyúčtování zůstatku účtu "111 – Pořízení materiálu" ke konci rozvahového dne    
a) nevyfakturované dodávky materiálu  111 389 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.18.  
b) přeúčtování materiálu, který účetní jednotka dosud nepřevzala, na materiál na cestě  119 111 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.18.  
8. Příjem (převzetí) materiálu na cestě na sklad 112 119  
9. Opravné položky k materiálu   tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru  
a) tvorba opravné položky  556 181 dle ČÚS č. 706, bod 4.1.  
b) snížení a zrušení opravné položky  181 556 dle ČÚS č. 706, bod 4.2.  
10. Použitelné výkony a výrobky, které vznikly při zkouškách dlouhodobého hmotného majetku 112 042 dle ČÚS č. 710, bod 6.1.5.  
11.  Použití zásob pro účely reprezentace 513 112 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.10.  
12. Úplatné pořízení zásob OPP pro zaměstnance PO   v souvislosti s COVID-19  
Faktura za ochranné osobní pomůcky  111 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.  
Převzetí na sklad  112 111 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.3.  
Spotřeba  527 112 dle § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
13. Úplatné pořízení OPP za účelem bezúplatného pozbytí ve prospěch jiné VÚJ   v souvislosti s COVID-19  
Faktura za ochranné osobní pomůcky  111 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.  
Převzetí na sklad  112 111 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.3.  
Bezúplatné pozbytí  549 112 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.12.  
14. Úplatné pořízení OPP za účelem bezúplatného pozbytí ve prospěch subjektu, který není VÚJ   v souvislosti s COVID-19  
Úplatné pořízení  139 321 § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Bezúplatné pozbytí  543 139 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.13.  
15. Bezúplatně nabývající VÚJ OOP pro své zaměstnance   V souvislosti s COVID-19  
Bezúplatné nabytí  112 649 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.2.  
Spotřeba  527 112 dle § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
16. Bezúplatně nabývající VÚJ OOP za účelem bezúplatného pozbytí ve prospěch jiné VÚJ   v souvislosti s COVID-19  
Bezúplatné nabytí  112 649 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.2.  


Položka "B.I.2. Materiál na skladě" obsahuje pořízený materiál převedený na sklad do okamžiku spotřeby.

Do materiálu podle § 20 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb., zejména náleží:

  1. suroviny, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
  2. pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky,
  3. látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,
  4. náhradní díly,
  5. obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
  6. další hmotné movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,
  7. další hmotné movité věci nesplňující podmínky podle § 14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb. s dobou použitelnosti delší než jeden rok.

Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přeprava, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěru a půjček poskytnutých na jejich pořízení. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do

Nahrávám...
Nahrávám...