dnes je 15.7.2024

Input:

251/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 20.6.2023

č. 251/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 20.6.2023
ZÁKON
ze dne 17. června 2021,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
151/2023 Sb.
(k 20.6.2023)
mění čl. IX; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. I
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona č. 34/2020 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a koordinaci využívání fondů, programů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise”.
2. V § 5 se za slovo „regionů,” vkládají slova „měst a venkova,”.
3. V § 11 se na začátek vkládá věta „Ministerstvo koordinuje územní zaměření finanční podpory regionálního rozvoje v souladu se Strategií regionálního rozvoje.”.
4. V § 11 větě druhé a v § 13 se slova „finanční prostředky” nahrazují slovy „peněžní prostředky”.
5. V § 12 odstavec 3 zní:
„(3)  Strategii rozvoje územního obvodu kraje schvaluje zastupitelstvo kraje. Podléhá-li návrh strategie rozvoje územního obvodu kraje posuzování vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, schvaluje ji zastupitelstvo kraje na základě stanoviska k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.”.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
6. § 16 až 17 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6a až 6f zrušují.
7. Za § 17 se vkládají nové § 17a až 17f, které včetně nadpisů znějí:
㤠17a
(1)  Ministerstvo zabezpečuje spolupráci České republiky s orgány Evropské unie a koordinuje činnosti řídicích orgánů při využití peněžních prostředků z fondů Evropské unie v oblastech podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a rybářské politiky s výjimkou společné zemědělské politiky Evropské unie (dále jen „oblast podpory”) a v oblasti územní spolupráce. Ministerstvo dále koordinuje věcné překryvy a návaznosti při využití peněžních prostředků z fondů Evropské unie.
(2)  Ministerstvo po projednání s řídicími orgány v oblasti podpory předkládá vládě ke schválení návrh jednotného národního rámce, kterým se metodicky sjednocují postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním programů těchto fondů.
(3)  Ministerstvo v oblasti podpory ve spolupráci s řídicími orgány
a)  navrhuje vládě strategický rámec a priority rozvoje České republiky,
b)  zajišťuje přípravu, provádění, sledování a vyhodnocování dohody o partnerství uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou komisí o čerpání peněžních prostředků z fondů Evropské unie v
Nahrávám...
Nahrávám...