dnes je 24.6.2024

Input:

473/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

č. 473/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb. a vyhlášky č. 460/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se slova „ , Pozemkovým fondem České republiky6” včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.
2. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „ a Pozemkový fond České republiky” zrušují.
3. V § 4 odst. 8 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 319, 401, 404, 405, 406, 407, 408 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 355 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:
a)  do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI,
b)  do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.”.
4. V § 4 odst. 8 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 319, 401, 404, 405, 406, 407, 408 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 355, 375, 475 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:
a)  do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI,
b)  do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.”.
5. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „ a Pozemkový fond České republiky” zrušují.
6. V § 11 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e)  „A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji” obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou
Nahrávám...
Nahrávám...