dnes je 13.7.2024

Input:

6/2012 F.z., Úplné znění Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

6/2012 F.z., Úplné znění Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: MF-20768/2012/28
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání úplného znění Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012.
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování o zásobách za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami zejména v položkách
 
Číslo položky rozvahy
Název položky rozvahy
Syntetický účet
B.I.1.
Pořízení materiálu
111
B.I.2.
Materiál na skladě
112
B.I.3.
Materiál na cestě
119
B.I.4.
Nedokončená výroba
121
B.I.5.
Polotovary vlastní výroby
122
B.I.6.
Výrobky
123
B.I.7.
Pořízení zboží
131
B.I.8.
Zboží na skladě
132
B.I.9.
Zboží na cestě
138
B.I.10.
Ostatní zásoby
139
B.III.17.
Pokladna
261
D.III.33.
Dohadné účty pasivní
389
C.I.1.
Jmění účetní jednotky
401
 
Číslo položky výkazu zisku a ztráty
Název položky výkazu zisku a ztráty
Syntetický účet
A.I.1.
Spotřeba materiálu
501
A.I.4.
Prodané zboží
504
A.I.6.
Aktivace oběžného majetku
507
A.I.7.
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
A.I.10.
Náklady na reprezentaci
513
A.I.11.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
A.I.25.
Prodaný materiál
544
A.I.26.
Manka a škody
547
B.I.1.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
B.I.4.
Výnosy z prodaného zboží
604
B.I.8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
B.I.12.
Výnosy z prodeje materiálu
644
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti
649
vykazovaných za podmínek stanovených v § 20 a § 57 vyhlášky.
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
 
Bod 3.
Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách
Bod 4.
Oceňování
Bod 5.
Postup účtování
Bod 5.1.
Způsob A
Bod 5.2.
Způsob B
3. Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách
3.1.  O zásobách účtuje účetní jednotka průběžným způsobem (dále jen „způsob A”), nebo periodickým způsobem (dále jen „způsob B”). Při obou způsobech musí úbytky
Nahrávám...
Nahrávám...