dnes je 22.7.2024

Input:

90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění účinném k 19.7.2024

č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění účinném k 19.7.2024
ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
458/2016 Sb.
(k 14.1.2017)
mění § 448; nové přechodné ustanovení
33/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 602 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
163/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 57 novelizačních bodů
416/2022 Sb.
(k 15.1.2023)
mění § 40, § 77, § 146, § 149 a § 309; nová přechodná ustanovení
416/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 46 a vkládá § 46a a v části první hlavě I nový díl 8
162/2024 Sb.
(k 19.7.2024)
mění § 234 a § 276
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBCHODNÍ KORPORACE
HLAVA I
Díl 1
Společná ustanovení
§ 1
(1)  Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost”) a družstva.
(2)  Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen „osobní společnost”), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen „kapitálová společnost”) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.
(3)  Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost.
(4)  Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost.
§ 2
(1)  Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku.
(2)  Činnosti, které podle jiného právního předpisu mohou vykonávat pouze fyzické osoby, mohou být předmětem podnikání nebo činnosti obchodní korporace, pokud tato činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu oprávněny podle jiného právního předpisu. Odpovědnost těchto osob podle jiných právních předpisů není dotčena.
§ 3
(1)  Ustanovení občanského zákoníku o spolcích se použijí na obchodní korporace, jen stanoví-li tak tento zákon.
(2)  Ukládá-li tento zákon povinnost nahradit újmu, postihuje škůdce i povinnost nahradit nemajetkovou újmu.
(3)  Společenskou smlouvou se podle této hlavy a hlavy IV rozumí i stanovy a zakladatelská listina.
(4)  Společníkem podle této hlavy se rozumí i člen družstva.
§ 4
(1)  Dává-li tento zákon společníkovi obchodní korporace možnost domáhat se za ni nebo proti ní nějakého práva, nese povinná osoba důkazní břemeno o tom, že se protiprávního jednání nedopustila, ledaže soud rozhodne, že to po ní nelze spravedlivě požadovat.
(2)  Odstavec 1 platí obdobně, dovolává-li se společník nebo bývalý společník po jiném společníkovi dorovnání, obdobného plnění nebo úhrady újmy tehdy, došlo-li k ukončení jeho postavení v obchodní korporaci nebo mu byla způsobena újma v souvislosti s jeho postavením v obchodní korporaci za podmínek stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem.
§ 5
(1)  Obchodní korporace může požadovat, aby jí ten, kdo porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv; to platí obdobně pro každého jiného nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže tento nabyvatel jednal v dobré víře.
(2)  Právo podle odstavce 1 lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se obchodní korporace o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení; k později uplatněnému právu se nepřihlíží.
§ 6
(1)  Právní jednání týkající se
Nahrávám...
Nahrávám...