dnes je 14.7.2024

Input:

ČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky

24.2.2014, Zdroj: Ministerstvo financí

Pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., se v roce 2014 mění ČÚS č. 701 a dále ČÚS č. 704 až č. 710. Aktuální znění ČÚS č. 704 zveřejnilo MFČR.

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

č. 704 

Fondy účetní jednotky

 

  1. Cíl

 

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o fondech účetní jednotky uvedených v ustanovení § 27 vyhlášky za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami v položkách:

 

 

Číslo položky

rozvahy

Název položky rozvahy

 

Syntetický

účet

C.II.1.

Fond odměn

411

C.II.2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

C.II.3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

C.II.4.

Rezervní fond z ostatních titulů

414

C.II.5.

Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

C.II.6.

Ostatní fondy

419

 

Číslo položky

výkazu zisku

a ztráty

Název položky výkazu zisku a ztráty

 

Syntetický

účet

A.I.27.

Tvorba fondů

548

B.I.16.

Čerpání fondů

648

 

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.

 

  1. Předmět standardu

 

Standard upravuje:

 

Bod 3.

Obecná pravidla

Bod 4.

Fond odměn

Bod 5.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Bod 6.

Rezervní fond

Bod 7.

Fond reprodukce majetku, investiční fond

Bod 8.

Ostatní fondy

 

 

  1. Obecná pravidla

 

3.1. Na syntetických účtech uvedených v bodu 1 účtují některé vybrané účetní jednotky o tvorbě a použití fondů podle jiných právních předpisů, a to o fondu odměn, o fondu kulturních a sociálních potřeb, o rezervním fondu, o fondu reprodukce majetku, o investičním fondu a o ostatních fondech.

 

3.2. Postupy účtování o tvorbě a použití fondů podle bodu 3.1. se vztahují vždy na ty účetní jednotky, kterým jiný právní předpis stanovuje povinnost či možnost příslušný fond tvořit a používat.

 

  1. Fond odměn

 

4.1. O tvorbě fondu odměn účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 411 – Fond odměn.

 

4.2. O čerpání fondu odměn účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 411 – Fond odměn se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů.

 

  1. Fond kulturních a sociálních potřeb

 

5.1.1. O tvorbě fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši stanoveného procenta z objemu mzdových prostředků (základní příděl) účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 527 – Zákonné sociální náklady se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb. Zároveň účetní jednotka účtuje také o převodu peněžních prostředků tohoto fondu, a to na stranu MÁ DÁTI účtu 243 – Běžný účet FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22 nebo 24. Pro účtování o tomto převodu může organizační složka státu použít účet 262 – Peníze na cestě.

 

5.1.2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím jiné osoby účtuje účetní jednotka v příslušné výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb a o pohledávce vůči zaměstnancům (strávníkům podle jiného právního předpisu) na stranu MÁ DÁTI účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci a případně o nákladech za nakoupené stravování zaměstnanců nad rámec příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 528 – Jiné sociální náklady, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 321 – Dodavatelé.

 

5.1.3. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím vlastních zařízení účtuje tato účetní jednotka v příslušné výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb a v příslušné výši o pohledávce vůči zaměstnancům (strávníkům podle jiného právního předpisu) na stranu MÁ DÁTI účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb a případně, je-li toto závodní stravování zdanitelným plněním pro účely daně z přidané hodnoty, účtuje účetní jednotka v příslušné výši této daně na stranu DAL účtu 343 – Daň z přidané hodnoty. Účetní jednotka může k účtování o tomto závodním stravování také použít účet 395 – Vnitřní zúčtování.

 

5.1.4. V případě závodního stravování podle bodu 5.1.3. může účetní jednotka účtovat též o výrobě obědů na stranu MÁ DÁTI účtu 123 – Výrobky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 613 – Změna stavu výrobků. O úbytku obědů může v tomto případě účtovat na stranu MÁ DÁTI účtu 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 123 – Výrobky. V tomto případě účetní jednotka účtuje o výnosu z prodeje obědů prostřednictvím účtu 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků.

 

5.1.5. V případech uvedených v bodech 5.1.2. až 5.1.4. účtuje účetní jednotka o převodu prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu skupiny 22 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 – Běžný účet FKSP.  

 

5.2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu návratné sociální výpomoci nebo zápůjčky, včetně zápůjčky na bytové účely, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 – Běžný účet FKSP. O splátkách těchto půjček účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 243 – Běžný účet FKSP, nebo účtu 261 – Pokladna se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci.

 

5.3. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu rekreačního a jiného obdobného pobytu pořízeného od jiné osoby účtuje účetní jednotka ve výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb a o pohledávce vůči zaměstnanci na stranu MÁ DÁTI účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 321 – Dodavatelé.

 

5.4. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu daru, nenávratné sociální výpomoci a ostatní konečné výdaje poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb (penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci) účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 – Běžný účet FKSP.

 

5.5. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu nákupu hmotného majetku účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů. Účetní jednotky také účtují o převodu peněžních prostředků na stranu MÁ DÁTI účtu 222 - Příjmový účet OSS se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP. Pro účtování o tomto převodu lze také použít účet 262 - Peníze na cestě.

 

  1. Rezervní fond

 

6.1.1. Organizační složka státu účtuje o tvorbě rezervního fondu

a)      z prostředků ze zahraničí a peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 225 – Běžné účty fondů organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů,

b)      z odvodů neoprávněně použitých či zadržených peněžních prostředků a z prodeje majetku v případech stanovených jiným právním předpisem účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 548 – Tvorba fondů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů.

 

6.1.2. Organizační složka státu účtuje o použití rezervního fondu na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů. Účetní jednotka vždy účtuje také o převodu peněžních prostředků. Pro účtování o tomto převodu může také použít účet 262 - Peníze na cestě.

 

6.2.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o tvorbě rezervního fondu ve výši

a)      zlepšeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření,

b)      peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů,

c)      prostředků převedených podle jiného právního předpisu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů; o použití těchto prostředků účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,

d)      prostředků poskytnutých ze zahraničí účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů.

 

6.2.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o použití (čerpání) rezervního fondu ve výši

a)      určené k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení,

b)      určené k úhradě sankcí na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na

Nahrávám...
Nahrávám...