dnes je 29.2.2024

Input:

HOSPODAŘENÍ S FONDEM

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3
HOSPODAŘENÍ S FONDEM

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Pravidla pro hospodaření s FKSP

Organizace je povinna sestavit rozpočet fondu a stanovit způsob jeho čerpání. Pravidla pro hospodaření s FKSP mohou být stanovena:

 • samostatnou směrnicí, kterou vydává ředitel organizace, ale mohou být např. i

 • součástí kolektivní smlouvy, pokud o tvorbě a čerpání spolurozhoduje také odborová organizace,

 • součástí kolektivní dohody vztahující se pouze na státní zaměstnance, kteří podléhají zákonu o státní službě.

Každopádně tato pravidla musejí být v písemné podobě a pro zaměstnance prokazatelně veřejně přístupná. Měla by být k dispozici všem zaměstnancům, aby měli možnost se s nimi seznámit. Důležité je, že pravidla je možné měnit i v průběhu roku, pokud je potřeba reagovat na konkrétní vývoj hospodaření, změny podmínek poskytování nebo změnu legislativy.

Nejdříve se stanoví:

1. Pravidla o hospodaření s fondem: Organizace si v kolektivní smlouvě (kolektivní dohodě) nebo ve vnitřní směrnici určí, která z plnění uvedených v § 4 až § 14a vyhlášky č. 114/2002 Sb. bude, v souladu se schváleným rozpočtem, z fondu poskytovat. Není totiž podmínkou, že by plnění musela být poskytována všechna, je na organizaci, která plnění k poskytování zvolí.

U každého plnění se stanoví:

 • komu je dané plnění určeno (uvést konkrétní okruh osob, které se budou na plnění podílet),

 • jak často se bude poskytovat,

 • konkrétní výše každého příspěvku z fondu a

 • další podmínky.

Pokud v průběhu platnosti pravidel vznikne potřeba jejich změny, pak se okruh dosud poskytovaných plnění zúží nebo rozšíří. Změny schválených pravidel nelze uplatňovat zpětně a zaměstnanci s nimi musejí být prokazatelně seznámeni.

2. Rozpočet fondu, který se skládá z příjmové a výdajové části, musí být vyrovnaný:

 • příjmovou část rozpočtu tvoří:

  1. zůstatek finančních prostředků fondu na bankovním účtu a v pokladně (pokud je vedena pokladna fondu) k 1. 1. daného kalendářního roku,
  2. plánovaný základní příděl do fondu za kalendářní rok,
  3. další příjmy, například peněžní a jiné dary nebo příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu (pouze u příspěvkových organizací zřízených ÚSC),
  4. předpokládané splátky zápůjček v daném kalendářním roce (jsou součástí zdrojů fondu, ale neúčtuje se o nich na účtu 412),
  5. náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny, která se vztahují k majetku pořízenému z fondu,
 • výdajová část rozpočtu fondu vychází z pravidel pro čerpání fondu a předpokládaných výdajů na čerpání podle jednotlivých bodů vyhlášky č. 114/2002 Sb. (§ 4 až § 14a) a celkových výdajů v daném kalendářním roce. Součástí výdajové položky je vhodné stanovit nerozdělený zůstatek fondu pro neočekávané výdaje.

Příspěvek lze poskytnout:

 • pouze do výše finančních prostředků fondu (nemá-li organizace finanční prostředky na příděl do fondu, netvoří fond),

 • pouze na účely uvedené v § 4 až § 14a vyhlášky č. 114/2002 Sb., nelze je rozšiřovat, lze je pouze zúžit zásadně na plnění nebo činnosti, které organizace sama organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby,

 • pouze z FKSP té organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila a plnění nebo činnost poskytne okruhu osob uvedených v předchozí kapitole za cenu sníženou o příspěvek z fondu.

Příspěvkem, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů.

Při sestavení rozpočtu fondu, který musí být vyrovnaný a v souladu s pravidly pro čerpání fondu, je nutné brát v úvahu, že ve výdajové části u každého plnění musí být uvedena konkrétní výše jednotlivých příspěvků.

Veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu, než je uvedeno ve vnitřní směrnici (v kolektivní smlouvě nebo v kolektivní dohodě) a pro

Nahrávám...
Nahrávám...