dnes je 21.3.2023

Input:

HOSPODAŘENÍ S FONDEM

25.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3
HOSPODAŘENÍ S FONDEM

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Pravidla pro hospodaření s FKSP

Organizace je povinna sestavit rozpočet fondu a stanovit způsob jeho čerpání. Pravidla pro hospodaření s FKSP mohou být stanovena:

 • samostatnou směrnicí, kterou vydává ředitel organizace, ale mohou být např. i

 • součástí kolektivní smlouvy, pokud o tvorbě a čerpání spolurozhoduje také odborová organizace.

Každopádně tato pravidla musejí být v písemné podobě a pro zaměstnance prokazatelně veřejně přístupná. Měla by být k dispozici všem zaměstnancům, aby měli možnost se s nimi seznámit. Důležité je, že pravidla je možné měnit i v průběhu roku, pokud je potřeba reagovat na konkrétní vývoj hospodaření, změny podmínek poskytování nebo změnu legislativy.

Nejdříve se stanoví:

1. Pravidla o hospodaření s fondem: Organizace si v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřní směrnici určí, která z plnění uvedených v § 4 až § 14a vyhlášky č. 114/2002 Sb. bude, v souladu se schváleným rozpočtem, z fondu poskytovat.

U každého plnění se stanoví:

 • komu je dané plnění určeno,

 • jak často se bude poskytovat,

 • výše příspěvku z fondu a

 • další podmínky.

Pokud v průběhu platnosti pravidel vznikne potřeba jejich změny, pak se okruh dosud poskytovaných plnění zúží nebo rozšíří. Změny schválených pravidel nelze uplatňovat zpětně a zaměstnanci s nimi musejí být prokazatelně seznámeni.

2. Rozpočet fondu, který se skládá z příjmové a výdajové části, musí být vyrovnaný:

 • příjmovou část rozpočtu tvoří:

  1. zůstatek finančních prostředků fondu na bankovním účtu a v pokladně (pokud je vedena pokladna fondu) k 1. 1. daného kalendářního roku,
  2. plánovaný základní příděl do fondu za kalendářní rok,
  3. další příjmy, například dary nebo příjmy z pronájmů,
  4. předpokládané splátky zápůjček v daném kalendářním roce (jsou sice příjmem fondu, ale netvoří fond, protože se o nich neúčtuje na účtu 412),
  5. náhrady škod a pojistná plnění, která se vztahují k majetku pořízenému z fondu,
 • výdajová část rozpočtu fondu vychází z pravidel pro čerpání fondu a předpokládaných výdajů na čerpání podle jednotlivých bodů vyhlášky č. 114/2002 Sb. (§ 4 až § 14a) a celkových výdajů v daném kalendářním roce.

Příspěvek lze poskytnout:

 • pouze do výše finančních prostředků fondu,

 • pouze na účely uvedené v § 4 až § 14a vyhlášky č. 114/2002 Sb., nelze je rozšiřovat, lze je pouze zúžit zásadně na činnosti nebo plnění, které organizace organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby za cenu sníženou o příspěvek z FKSP,

 • pouze z FKSP té organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila.

Příspěvkem, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů.

Při sestavení rozpočtu fondu, který musí být vyrovnaný a v souladu s pravidly pro čerpání fondu, je nutné brát v úvahu, že ve výdajové části u každého plnění musí být uvedena konkrétní výše jednotlivých příspěvků.

Veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok!

Ukládání prostředků fondu

Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank.

Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně.

Není tedy možné, že by tyto prostředky byly

Nahrávám...
Nahrávám...