dnes je 24.6.2024

Input:

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PRAXI

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PRAXI

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Nejčastější chyby v praxi při čerpání FKSP:

  • Jednou z častých chyb je nerespektování podmínky, že se musí jednat o příspěvek v podobě nepeněžního plnění, tedy že faktura či jiný doklad musejí být vystaveny na organizaci, ta je celé uhradí z fondu a plnění pak zaměstnanci poskytne za cenu sníženou o příspěvek.

  • Další chybou je absence kontroly celkového ročního přídělu do fondu, kdy je nutné k datu účetní závěrky zkontrolovat a případně doplnit či opravit celkový roční základní příděl v návaznosti na skutečnou výši objemu mzdových prostředků, ze kterého se základní příděl do fondu počítá.

  • V praxi je nutné zajistit a sledovat všechny převody finančních prostředků mezi běžným účtem příspěvkové organizace a účtem fondu. Na tuto povinnost se zapomíná zejména v situaci, kdy jsou některé platby z fondu hrazeny v hotovosti z provozní pokladny organizace.

  • Vždy je nutné sledovat, zda finanční prostředky na příděl do fondu byly převedeny na bankovní účet fondu v souladu s vystaveným předpisem nejpozději do konce následujícího měsíce.

  • Je nutné dodržovat zásadu, že o předání vitamínů pořízených z fondu zaměstnancům musí být vyhotoven jejich seznam s podpisy zaměstnanců, kterými potvrdí převzetí vitamínů.

  • Častou chybou je, že zaměstnanec neoznámí organizaci, že hradí jinou částku na soukromé životní pojištění, než která je uvedená v uzavřené smlouvě s pojišťovnou, nebo že smlouvu vypověděl. Organizace by si měla zavést systém, jak bude uhrazené částky zaměstnance ověřovat. Zaměstnanec by měl prokazatelným způsobem doložit organizaci, že zasílá pojišťovně částky ve stanovené výši a že smlouvu nevypověděl.

  • Zaměstnanci nelze poskytnout příspěvek z fondu na pojištění, které není uvedeno ve vyhlášce o FKSP.

  • Další častou chybou je, že doplatky za rekreace, tj. rozdíly mezi cenou za rekreaci a příspěvkem z fondu, zaměstnanci

Nahrávám...
Nahrávám...