dnes je 15.7.2024

Input:

Příspěvky na stravování zaměstnanců 2024

6.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6
Příspěvky na stravování zaměstnanců 2024

Ing. Eliška Hryzláková

Z fondu lze přispívat zaměstnancům na stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu a příspěvkové organizaci a na peněžitý příspěvek na stravování.

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení

Příspěvková organizace si ve vlastním stravovacím zařízení sama připravuje a vydává jídla, případně přípravu a výdej jídel zajišťuje jiná organizace (právnická nebo fyzická osoba) formou služby. V obou případech jde o závodní stravování ve vlastním zařízení, (i když ve druhém případě je stravování zajištěno formou služby) za podmínky, že náklady na provoz jsou hrazeny z hlavní činnost příspěvkové organizace v plné výši. Jsou to náklady na energie, plyn, vodu, odpisy, majetek, na údržbu, na platy, ztráty vzniklé přirozeným úbytkem potravin apod. Náklady spojené s nákupem surovin, spotřebovaných na přípravu jídel hradí organizace výnosy ze závodního stravování, které jsou tvořeny úhradami od strávníků (zaměstnanců a důchodců). Ty mohou být sníženy o příspěvek z FKSP.

Příspěvek z fondu může činit až celou částku nákladů na pořízení surovin hlavního jídla, kterou by jinak hradil strávník. Organizace si výši příspěvku z fondu na spotřebu potravin stanoví ve své vnitřní směrnici (v kolektivní smlouvě nebo v kolektivní dohodě). Organizace může přispívat z fondu na stravné v souladu s kolektivní smlouvou (kolektivní dohodou) nebo s vnitřní směrnicí:

a. vlastním zaměstnancům,

b. žákům středních škol a studentům, kteří u organizace vykonávají práci pro jejich organizaci, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, pokud není stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů.

Příspěvek z fondu na stravné mohou obdržet v případě, že vykonali práci pro organizaci v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště:

 • alespoň 3 hodiny (nejde o vyučovací hodiny) v daném kalendářním dni, může mu organizace poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni,

 • déle než 11 hodin (nejde o vyučovací hodiny) v úhrnu s povinnou přestávkou v daném kalendářním dni, může mu organizace poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni.

c. důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, může organizace poskytnout za sníženou cenu jedno hlavní jídlo v průběhu jednoho dne, pokud to umožňuje vnitřní směrnice (kolektivní smlouva nebo kolektivní dohoda).

Upozornění:

U důchodců, kteří neodpracovali alespoň 3 hodiny za směnu, podléhají příspěvky na stravné zdanění!

Je-li stravování smluvně zajištěno formou pronájmu vlastního stravovacího zařízení, za náklady na stravování se považuje až 55 % smluvní ceny hlavních jídel. Náklady na stravování u organizace však nesmí přesáhnout 70% horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5-12 hodin podle zvláštního právního předpisu. Limit 70 % stravného se použije jedině v případě, že 55 % dohodnuté ceny je vyšší než 70 % cestovních náhrad. Organizace je hradí z nákladů na svou hlavní činnost. Zbývající částku z ceny za jídlo hradí po odpočtu příspěvku strávník.

Podle prováděcí vyhlášky č. 296/2022 Sb., která se týká organizačních složek státu a příspěvkových organizací, se za příspěvkovou organizaci považuje příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu nebo příspěvková organizace, k níž plní organizační složka státu funkci zřizovatele.

Strávníkem organizačních složek státu a uvedených příspěvkových organizaci je:

 • zaměstnanec v pracovním poměru,

 • státní zaměstnanec,

 • příslušník bezpečnostního sboru ve služebním poměru,

 • voják z povolání,

 • soudce,

 • žák nebo student, který u zaměstnavatele vykonává činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, pokud není jeho stravování zajištěno podle jiného právního předpisu.

Místem výkonu práce je místo:

 • sjednané v pracovní smlouvě,

 • služebního působiště,

 • pravidelného výkonu služby,

 • výkonu funkce soudce,

 • sjednané ve smlouvě o zajištění praktického vyučování u žáků a studentů.

Komu lze ve vlastní jídelně poskytnout jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin bez příspěvku z fondu, pokud to umožňují pravidla v organizaci:

 • Zaměstnancům činným u organizace na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr lze poskytovat v den, ve kterém pro něj tento zaměstnanec vykonává práci, jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši nákladů na hlavní jídlo, tj. v pořizovací ceně spotřebovaných surovin (bez příspěvku z FKSP), pokud mají ve smlouvě stanovenou pracovní dobu a přítomnost zaměstnance v práci trvá v daném kalendářním dni alespoň 3 hodiny. Musí to být umožněno kolektivní smlouvou (kolektivní dohodou) nebo vnitřní směrnicí organizace. Těmto zaměstnancům nelze jejich úhradu snížit o příspěvek z fondu!

Kdo musí uhradit plnou cenu za stravování ve vlastní jídelně organizace:

 • Jiné organizaci nebo jiné právnické nebo fyzické osobě může poskytnout organizace hlavní jídlo za plnou cenu na základě smlouvy. Dohodou sjednaná cena hlavního jídla musí krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením, tj. všechny náklady na provoz a náklady na pořizovací cenu surovin.

Do jaké výše lze poskytnout příspěvek z fondu na stravné zaměstnanců:

 • Podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 296/2022 Sb. příspěvek z fondu může činit až celou částku nákladů na pořizovací cenu surovin hlavního jídla, kterou by jinak hradil strávník.

Příspěvek z FKSP na jedno hlavní jídlo se upravuje na základě kalkulace nákladů zpravidla za předcházející období a zveřejňuje se pro každé stravovací období, kterým je školní rok nebo kalendářní rok.

Například: při stanovené ceně pro zaměstnance za hlavní jídlo

(cena za spotřebované potraviny) ............80 Kč

bude příspěvek z FKSP.......... 10 Kč

zaměstnanec uhradí ............ 20 Kč

Stanovená cena za hlavní jídlo: .......110 Kč

Pak by mohl být příspěvek z fondu až do výše 30 Kč.

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby

Při zajištění závodního stravování prostřednictvím jiného subjektu může organizace za sníženou cenu zabezpečovat stravování pouze vlastním

Nahrávám...
Nahrávám...