dnes je 1.2.2023

Input:

Příspěvky na stravování zaměstnanců

25.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6
Příspěvky na stravování zaměstnanců

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

V praxi jednoznačně nejčastějším příspěvkem je příspěvek na stravování. V souladu s § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel pouze povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Poskytování stravování tedy není podle zákoníku práce povinností zaměstnavatele.

Bylo-li dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, může organizace zaměstnancům poskytnout příspěvek na stravování. Zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem.

Jak vyplývá z § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., z fondu lze přispívat zaměstnancům na stravování podle souvisejících předpisů, kterými jsou zejména vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ve státním podniku lze z fondu přispívat na stravování podle právních předpisů (nebo vnitřních zásad) upravujících stravování.

Stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení

Příspěvková organizace si ve vlastním stravovacím zařízení sama připravuje a vydává jídla nebo přípravu a výdej jídel zajišťuje jiná organizace nebo právnická nebo fyzická osoba formou služby. V obou případech jde o stravování ve vlastním zařízení, i když ve druhém případě je stravování zajištěno formou služby. To znamená, že náklady na provoz jsou v plné výši hrazeny z hlavní činnosti organizace. Jsou to náklady na energie, plyn, vodu, odpisy, majetek, na údržbu, platy apod.

Ve vlastním zařízení stravování hradí organizace náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel, doplňkových jídel a nápojů a ostatní provozní náklady na stravování, což jsou věcné, osobní a další režijní náklady. A to všechno včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin.

Náklady spojené s nákupem surovin spotřebovaných na přípravu jídel hradí organizace výnosy ze stravování (v žádném případě je nelze hradit z provozních prostředků organizace), které jsou tvořeny úhradami od strávníků a případně také příspěvkem z FKSP. Náklady na spotřebu potravin, které hradí strávníci, mohou být tedy sníženy o příspěvek z FKSP. Výše příspěvku není limitována a organizace si jeho výši stanoví ve svých zásadách, buď v kolektivní smlouvě, nebo ve vnitřní směrnici organizace. Jsou-li jídla do vlastní výdejny dovážena, pak náklady spojené s dovozem a výdejem jídel hradí organizace z nákladů na hlavní činnost.

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění účinném k 1. 4. 2021, zřizuje pro zabezpečení peněžních operací organizační složka státu samostatný běžný účet závodního stravování. Jeho zavedení lze doporučit také příspěvkovým organizacím.

Organizace může zajišťovat stravování ve vlastním zařízení s příspěvkem fondu:

  • zaměstnancům v pracovním poměru,

(státní příspěvkové organizace a organizační složky státu mohou zajišťovat stravování také státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům bezpečnostních sborů ve služebním poměru, vojákům z povolání a soudcům),

  • žákům a studentům po dobu jejich činnosti v organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštního právního předpisu,

kteří hradí, není-li stanoveno jinak: u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z fondu (dále jen snížená úhrada) a u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.

Poskytuje-li organizace ve vlastním zařízení stravování těmto strávníkům, pak jim v případě, že vykonali práci pro organizaci v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, v místě služebního působiště nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích:

  • alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni, může organizace poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni,

  • déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v daném kalendářním dni, může organizace poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni.

V souladu s kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem může organizace zabezpečovat stravování ve vlastním stravovacím zařízení též:

  • bývalým zaměstnancům (důchodcům), kteří u ní pracovali do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně – organizace jim může poskytnout jedno hlavní jídlo za sníženou cenu v průběhu jednoho dne (tj. s příspěvkem z fondu). Protože organizace hradí veškeré náklady na zabezpečení stravování ve vlastním zařízení ze svých rozpočtových nákladů, nemůže po důchodcích požadovat úhradu režijních nákladů na provoz,

  • žákům středních škol a studentům, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, může jim být poskytnuto hlavní jídlo ve výši pořizovací ceny surovin (bez příspěvku z fondu),

    • zaměstnancům činným u příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – lze jim poskytnout hlavní jídlo ve výši pořizovací ceny surovin (bez příspěvku z fondu), pokud mají ve smlouvě stanovenou pracovní dobu a jejich přítomnost v práci trvá v daném kalendářním dni alespoň 3 hodiny.

Organizace může poskytnout stravování ve vlastním stravovacím zařízení na základě smlouvy též jiné organizaci nebo jiné právnické nebo fyzické osobě. Cena hlavního jídla dohodou sjednaná s cizími strávníky musí krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením, tj. náklady na spotřebované suroviny a veškeré provozní náklady.

Stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby

Při zajištění stravování prostřednictvím jiného subjektu může organizace za sníženou cenu zabezpečovat stravování pouze zaměstnancům v pracovním poměru (státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům bezpečnostních sborů ve služebním poměru, vojákům z povolání a soudcům), a to pouze jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě (v místě služebního

Nahrávám...
Nahrávám...