dnes je 25.2.2024

Input:

TVORBA FONDU

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2
TVORBA FONDU

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Organizační složky státu a příspěvkové organizace

V organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích je FKSP tvořen základním přídělem na vrub nákladů organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

FKSP je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem s tím, že vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci roční účetní závěrky.

V souladu s § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb. a § 33 zákona č. 250/2000 Sb. je FKSP tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen poměrně širokému okruhu osob:

  • zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli,

  • důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u zaměstnavatele,

  • případně rodinným příslušníkům zaměstnanců, tj. jejich manželům, manželkám, partnerům, partnerkám, druhům, družkám a nezaopatřeným dětem, tj. vlastním dětem včetně dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětí svěřených soudem do péče zaměstnance (jako rodinní příslušníci nejsou ve vyhlášce uvedení rodiče a vnuci zaměstnance).

V organizační složce státu a státní příspěvkové organizaci je FKSP určen také:

  • státním zaměstnancům podle zákona o státní službě,

  • příslušníkům ve služebním poměru,

  • soudcům.

Příspěvek z FKSP je možné vyplácet i zaměstnancům nebo zaměstnankyním na mateřské a rodičovské dovolené, pokud trvá jejich pracovní poměr k zaměstnavateli. Současně tato úprava stanoví, že další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem stanoví MF ČR právě vyhláškou o FKSP.

Organizace si ve vnitřní směrnici (v kolektivní smlouvě podle § 22 až 29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce nebo kolektivní dohodě, která se vztahuje na státní zaměstnance, kteří podléhají zákonu o státní službě podle § 143 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě) vymezí, zda bude příspěvek z FKSP poskytovat třeba jen zaměstnancům organizace, kteří mají s organizací uzavřenou pracovní smlouvu, nebo také důchodcům, případně rodinným příslušníkům apod.

Pravidla nastavená směrnicí nebo kolektivní smlouvou (kolektivní dohodou) jsou pro organizaci závazná. Na jiná plnění, než která jsou v nich uvedená, není právní nárok!

Státní podniky

Na rozdíl od organizačních složek státu a příspěvkových organizací je ve státních podnicích FKSP tvořen základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dalšími příděly ze zisku. Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku, využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle § 19 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.

Okruh osob, kterým je fond určen, je stejný, jak je uvedeno výše. Stejně tak je fond naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem a vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky. FKSP je opět tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb. Další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem i v tomto případě stanoví MF ČR vyhláškou o FKSP.

Výše základního přídělu

Co se týká úpravy základního přídělu v samotné vyhlášce o FKSP (§ 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb.) ve státních podnicích, v organizačních složkách, ve státních příspěvkových organizacích a v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, je základní příděl do fondu ve výši 2 % tvořen z ročního objemu nákladů zúčtovaných:

  • na platy a náhrady platů,

  • popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a

  • odměny za pracovní pohotovost.

Do objemu nákladů zahrnujeme také náhrady platu/mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti a refundace (náhradu) platu/mzdy v organizaci, která ji poskytuje.

Ve vyhlášce o FKSP je tak rozsah těchto nákladů vymezen nejsrozumitelněji, ale přednost před úpravou ve vyhlášce musí mít úprava v příslušném zákoně.

Naprosto zásadní informací je však výše základního přídělu, ani jeden z příslušných zákonů toto nestanoví a vyhláška o FKSP upravuje, že základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního objemu příslušných nákladů. U státního podniku je tento příděl do fondu tvořen ze zisku v uvedené výši, případně dalšími příděly ze

Nahrávám...
Nahrávám...