dnes je 15.7.2024

Input:

Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSP (2023)

17.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1
Vnitřní směrnice – Pravidla o hospodaření s FKSP (2023)

Ing. Eliška Hryzláková

Vnitřní směrnice č. ...
Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

Vydáno:

Účinnost:

Statutární zástupce: .................., ředitel

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Okruh osob, kterým bude organizace z fondu přispívat, je uveden v článku 3 této směrnice.

Protože odborová organizace v organizaci ............. (přesné označení organizace) nepůsobí, rozhoduje zaměstnavatel o čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb samostatně.

Ředitel příspěvkové organizace (nebo organizační složky státu anebo státního podniku) vydává tuto vnitřní směrnici, která je v souladu s vyhláškou MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů (případně s vyhláškou MF č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, účinnou od 1. 1. 2023), a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů [nebo zákonem č. 218//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů].

Pro státní podniky je to nařízení vlády č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvkovou organizací se pro účely vyhlášky MF č. 296/2022 Sb. rozumí příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu nebo příspěvková organizace, k níž plní organizační složka státu funkci zřizovatele.

Při hospodaření s fondem postupuje organizace v souladu s touto vnitřní směrnicí, kterou se upřesňují některá ustanovení FKSP podle konkrétních podmínek, a podle schváleného rozpočtu FKSP na příslušný kalendářní rok.Článek 1
Tvorba FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále také "fond") je podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb. tvořen základním přídělem v příspěvkové organizaci (v organizační složce státu a ve státním podniku) ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných:

 • na platy a náhrady platů,

 • na mzdy a náhrady mzdy [do objemu těchto nákladů se zahrnuje také náhrada platu/mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, refundace (náhrada) platu/mzdy v organizaci, která ji poskytuje],

 • na odměny za pracovní pohotovost.

(Ve státním podniku se tvoří fond základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dalšími příděly ze zisku. Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle § 19 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.)

Další příjmy fondu jsou:

 • náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny, vztahující se k majetku, který byl pořízen z fondu,

 • peněžní a jiné dary určené do fondu od fyzických nebo právnických osob (jejich čerpání musí být v souladu s platným zněním vyhlášky o FKSP),

 • příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, jejichž provoz organizace hradí nebo na něj přispívá z fondu (netýká se organizačních složek státu),

Do ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy se pro výpočet základního přídělu do fondu zahrnují všechny složky platu/mzdy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou hrazeny.

Příděl do FKSP se netvoří z odstupného, z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. z dohod o pracovní činnosti, z dohod o provedení práce), z dohod o náhradě škody a z přijatých refundací platu/mzdy.

Zdrojem fondu nejsou úroky z finančních prostředků fondu uložených u peněžních ústavů, finanční bonusy od pojišťoven nebo od penzijních fondů, příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření v příspěvkové organizaci a nesplacené zápůjčky poskytnuté z FKSP.

Článek 2
Hospodaření s fondem

Organizace v souladu s § 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb. sestavuje vždy na následující rok rozpočet fondu, který schvaluje ředitel organizace. Při čerpání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje uvedené v této směrnici, které vycházejí z § 4 až § 14a vyhlášky č. 114/2002 Sb.

Prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu organizace. Základní příděl do fondu je tvořen formou záloh. Finanční prostředky záloh se převádějí měsíčně z provozního účtu organizace na samostatný účet fondu nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tvorba fondu zaúčtována. Jednotlivé příděly (zálohy) nebudou zaokrouhlovány na celé koruny. Koncem kalendářního roku je organizace povinna vytvořit fond ve stanovené výši, takže po skončení kalendářního roku se v rámci roční uzávěrky provádí roční vyúčtování fondu.

(Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených ÚSC se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Prostředky fondu organizační složky státu a příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu nebo příspěvkové organizace, k níž plní organizační složka státu funkci zřizovatele, se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně. V případě státního podniku povinnost vést prostředky fondu na samostatném účtu stanovena není.)


Článek 3
Podmínky čerpání fondu

Okruh osob, kterým lze plnění z fondu poskytovat:

Fond je určen zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli (státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům), důchodcům, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizace

(dále jen "zaměstnanec"), a rodinným příslušníkům, kterými se pro účely této směrnice rozumějí manžel (manželka), partner (partnerka), druh (družka) a nezaopatřené děti do věku 26 let, které ukončily povinnou školní docházku a soustavně se připravují na budoucí povolání (za rodinné příslušníky se nepovažují rodiče a vnuci zaměstnanců). Plnění jim bude poskytnuto za cenu sníženou o příspěvek z FKSP.

Z fondu nelze poskytovat plnění osobám, které pro organizaci konají práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Přispívat z fondu lze pouze na činnosti nebo plnění, které příspěvková organizace (organizační složka státu nebo státní podnik) organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické či fyzické osoby. Příspěvek lze poskytnout pouze z toho fondu, ze kterého byla činnost (plnění) zcela uhrazena. Zaměstnanci bude poskytnuto plnění snížené o příspěvek z fondu po uhrazení rozdílu zaměstnancem do pokladny nebo na bankovní účet fondu. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a darů, bude organizace poskytovat pouze v nepeněžní formě.

Příspěvek nebo jiné plnění z FKSP bude poskytnuto pouze na akce a činnosti, které jsou uvedeny v této směrnici a které jsou pro daný rok rozpočtovány. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu, než je uvedeno v této směrnici, není právní nárok.

Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše vložených finančních prostředků.

Článek 4
Čerpání fondu

V podmínkách organizace bude zaměstnavatel zaměstnancům přispívat na následující účely:

4.1 Z prostředků FKSP organizace (§ 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb.):

 • bude přispívat na náklady na provoz vlastního zařízení, které slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků. Jedná se o tato zařízení: mateřská škola podle školského zákona a zařízení, které poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, kulturní zařízení, rekreační zařízení, sportovní a tělovýchovné zařízení, rehabilitační zařízení vč. masáží a zařízení pro zájmovou činnost organizace a také provoz autobusu, pokud bude využíván pro potřeby těchto zařízení. Na využívání těchto zařízení bude zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům poskytován nepeněžní příspěvek ve výši ..... Kč/osobu/rok (Pokud by organizace z fondu nepřispívala na náklady na provoz zařízení, museli by zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, kteří jej využívají, hradit veškeré jejich náklady, na které lze poskytnout zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům nepeněžní příspěvek.),

Na masáže, zajištěné zaměstnavatelem ve zdravotnickém zařízení vedeném v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, poskytne organizace zaměstnancům příspěvek z fondu ve výši . . . . . Kč/osobu/rok (příspěvek je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmu).

 • bude přispívat zaměstnancům na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, pokud nebudou ani částečně hrazeny ze zdravotního pojištění, ve výši ....... Kč/osobu/rok (Pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnanců musí být pořízeny buď ve zdravotnickém zařízení vedeném v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb na stránkách nrpzs.uzis.cz nebo na lékařský předpis.) Zaměstnanec vždy doloží k úhradě z fondu fakturu na jejich pořízení, vystavenou na jméno organizace, a v případě pořízení na lékařský předpis doloží jeho kopii,

 • bude přispívat zaměstnancům na preventivní péči na úseku dentální hygieny a na zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a na preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče, pokud nebude ani částečně hrazena ze zdravotního pojištění, ve výši ....... Kč/osobu/rok (zaměstnanec doloží k úhradě fakturu vystavenou na jméno organizace)

 • bude přispívat na vitamínové prostředky jen pro své zaměstnance na základě doporučení ošetřujícího lékaře, který navrhne nejvhodnější vitamínové prostředky v případech zvýšeného nebezpečí onemocnění. Za vitamíny nelze považovat džusy, sušené ovoce nebo doplňky zdravé výživy.

Nákup vitamínů bude zajištěn ve zdravotnickém zařízení. Příspěvek na vitamínové prostředky bude poskytnut všem ohroženým zaměstnancům ....... Kč/osobu/rok. Doložen bude seznam zaměstnanců s jejich podpisy o převzetí.

 • bude přispívat svým zaměstnancům, kteří jsou vystaveni riziku infekčního onemocnění, na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A, pokud není ani částečně hrazeno ze zdravotního pojištění, ve výši ....... Kč/osobu/rok. Očkování bude zajištěno ošetřujícím lékařem organizace. Zaměstnanci, kteří z vážných důvodů nemohou být očkováni, mohou požádat o zvýšení příspěvku na nákup vitamínových prostředků na ........ Kč/osobu/rok. Vitamínové prostředky nebo očkování budou uhrazeny z fondu nepeněžní formou na základě faktury vystavené na jméno organizace. Zaměstnancům pak bude poskytnuto plnění za cenu sníženou o příspěvek. Doloženo bude seznamem zaměstnanců s jejich podpisy. (Od daně je osvobozen jak příspěvek na očkování, tak příspěvek na vitamíny, pokud bylo plnění na základě doporučení lékaře poskytnuto prostřednictvím zdravotnického zařízení. Ověřit na stránkách nrpzs.uzis.cz, zda je zdravotní zařízení vedeno v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.),

 • bude přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek ve výši . . . . Kč/rok na základě podaných návrhů zaměstnanců – schvaluje ředitel organizace v souladu se schváleným rozpočtem fondu a finančním možnostmi fondu pro daný rok. Může se jednat například o žaluzie, vysavač prachu, rychlovarné konvice apod.,

 • bude přispívat na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení nejvýše do částky . . . Kč/osobu/rok v těchto konkrétních případech: . . . . . . . . (přispívat lze např. na sportovní oděv a obuv učitelům tělesné výchovy nebo na pracovní pláště učitelům praktických předmětů). Výši příspěvku a okruh zaměstnanců, kterým bude příspěvek poskytnut, stanoví ředitel na základě schváleného rozpočtu fondu daného roku. Pořízený pracovní oděv a obuv se stává majetkem organizace a zaměstnancům budou poskytovány pouze pro užívání. (Příspěvek na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení, který je nepeněžním příjmem u zaměstnance, není osvobozen od daně z příjmu ze závislé činnosti a podléhá zdanění. Vyplývá to z § 6 odst. 7 písm. b) ZDP).

Na jednotné oblečení organizace nebude z fondu přispívat. (Jednotné oblečení musí být trvale a viditelně označeno jednotným znakem organizace a zaměstnanci mají povinnost ho používat pouze při výkonu zaměstnání. V tom případě jde o nepeněžní příjem zaměstnance, který není předmětem daně z příjmu.),

 • bude přispívat na pořízení vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které bude půjčováno pouze zaměstnancům nejvýše do částky . . . . Kč/rok. Z fondu mohou být pořízeny například brusle, lyže, stany, míče, sáně, kola nebo šachy apod. Vybavení se stává majetkem organizace a bude na základě podané žádosti v souladu s výpůjčním řádem půjčováno zaměstnancům. Ředitel organizace podle podaných žádostí zaměstnanců upřesní před sestavením návrhu na rozpočet daného kalendářního roku, které konkrétní vybavení v jaké částce bude z fondu pořízeno.

(Pozor: Vybavení nesmí být půjčováno žákům nebo studentům a musí sloužit všem zaměstnancům, nikoliv jen jednomu konkrétnímu zaměstnanci).

 • bude přispívat na částečnou úhradu nákladů za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků na základě podaných návrhů nejvýše do částky . . . Kč/osobu/rok. Konkrétní výši schvaluje ředitel organizace na základě schváleného rozpočtu na daný rok,

 • bude přispívat zaměstnancům na úhradu tištěných knih, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy knihy, ve výši ....... Kč/osobu/rok.

4.2 Příspěvek na použití zařízení péče o děti (§ 4a vyhlášky č. 114/2002 Sb.)

Z fondu bude organizace přispívat zaměstnancům na náklady (například na školkovné) za použití mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině v těchto případech .................... ve výši ........ Kč/osobu (pouze na jednoho rodiče)/rok.

4.3 Pořízení hmotného majetku (§ 5 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)

Z fondu organizace bude přispívat na pořízení hmotného majetku, který bude sloužit kulturním a sociálním potřebám zaměstnance, ve výši . . . . . Kč. Může se jednat například o televizor, rádio apod. Na základě požadavku zaměstnanců schvaluje ředitel organizace v souladu se schváleným rozpočtem fondu a finančními možnostmi fondu na daný rok. Pořízený majetek se při zařazení do užívání stává součástí majetku organizace, která o něm vede evidenci. U nově pořízeného majetku bude uvedeno, že je pořízen z FKSP.

4.4 Příspěvek na dopravu do zaměstnání (§ 5a vyhlášky č. 114/2002 Sb.)

Z fondu bude organizace přispívat zaměstnanci na dopravu do a ze zaměstnání formou nepeněžního příspěvku na roční kupón platný pro jízdu v městské hromadné dopravě osob ve výši.... Kč/osobu/rok. Částka je pro každého zaměstnance, který o příspěvek požádá, stejná, bez ohledu na to, z jak vzdáleného bydliště zaměstnanec do zaměstnání dojíždí.

(Přispívat z fondu může organizace pouze na hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. Příspěvek podléhá dani z příjmů zaměstnance.)

4.5 Zápůjčky na bytové účely (§ 6 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)

Z fondu lze na základě žádosti zaměstnanců poskytnout bezúročné zápůjčky do výše ....... Kč/zaměstnance/rok na:

 • pořízení (koupi i výstavbu) domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení,

 • složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení,

 • provedení změny stavby (např. rekonstrukce bytového jádra, přestavba koupelny, výměna oken, změna topného systému atd.) domu nebo bytu, jež zaměstnanec používá pro vlastní bydlení,

 • koupi bytového zařízení (např. pořízení elektrospotřebičů, nábytku, koberců, pořízení bezpečnostních dveří, žaluzií do oken, osvětlení, obnova koupelny, bytového jádra apod.).

Zápůjčka nebude poskytnuta na úhradu nákladů, které již byly kryty zápůjčkou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank nebo od jiných osob. Nesmí být také poskytnuta na vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědiců a na jiné majetkoprávní vypořádání.

Zaměstnanci lze poskytnout současně i více zápůjček. Součet zůstatků nesplacených poskytnutých zápůjček a nové zápůjčky na bytové účely (vč. zápůjčky od manžela) nesmí přesáhnout 300 000 Kč, z toho na koupi bytového zařízení nesmí přesáhnout 100 000 Kč.

(Součet všech nesplacených zápůjček nesmí být překročen v žádném časovém období.)

Zápůjčka je splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o zápůjčce.

Zaměstnanec si podá žádost na poskytnutí zápůjčky na pořízení domu (bytu) do svého vlastnictví nebo spoluvlastnictví nebo na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a doloží, že je nebo bude skutečným vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu (bytu). Pokud bude podávat žádost na poskytnutí zápůjčky na provedení změny stavby domu (bytu), který nevlastní a není ani jeho spoluvlastníkem, doloží, že dům (byt) využívá pro vlastní bydlení například nájemní smlouvou nebo jiným způsobem.

Ředitel organizace na základě posouzení potřebnosti zaměstnance rozhodne o tom, zda bude zaměstnanci zápůjčka poskytnuta a v jaké výši podle stavu finančních prostředků fondu a na základě schváleného rozpočtu fondu na daný rok.

Zápůjčka se zaměstnanci poskytuje na základě písemně uzavřené smlouvy o zápůjčce, ve které bude uveden i ručitel (ručitel nemusí být ve smlouvě uveden). Faktura bude vystavena na jméno zaměstnance. Organizace z fondu uhradí fakturu na stanovený účel ve výši, která byla sjednána ve smlouvě o zápůjčce. Pokud je částka na faktuře vyšší, než bylo uvedeno ve smlouvě, uhradí zaměstnanec rozdíl do fondu nejpozději v den úhrady faktury. Zápůjčka bude vedena jako pohledávka za zaměstnancem.

(Do zásad je nutné vymezit konkrétní okruh plnění, na co budou zápůjčky poskytovány.

Pozor: Z fondu nelze hradit náklady spojené s realizací zápůjčky. Zápůjčka bude poskytnuta pouze formou úhrady faktury na jméno zaměstnance, finanční prostředky nelze zasílat na osobní účet zaměstnance nebo na účet bankovního ústavu.)

4.6 Stravování (§ 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)

Ve vlastním stravovacím zařízení bude organizace svým zaměstnancům a důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně v organizaci pracovali, přispívat z fondu na stravování za podmínek uvedených ve vyhlášce MF č. 84/2005 Sb. (případně ve vyhlášce MF č. 296/2022 Sb.).

Náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, hradí organizace v plné výši ze svých nákladů na hlavní činnost. Náklady na spotřebované potraviny hradí zaměstnavatel z výnosů ze stravování, které jsou tvořeny úhradami od zaměstnanců a od důchodců, a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb.

(Ve státním podniku lze z fondu přispívat na stravování podle právních předpisů a vnitřních zásad upravujících stravování.)

Příspěvek z FKSP na jedno hlavní jídlo se upravuje na základě kalkulace za předcházející období a zveřejňuje se pro každé stravovací období, kterým je školní rok. Zpracovaná aktuální kalkulace hlavního jídla za období od 1. 9...... do 30. 6. ... je uvedená ve vnitřní směrnici č. ... ze dne .....

Pro zaměstnance (i pro důchodce) v organizaci bude od ......... z fondu poskytnut příspěvek na hlavní jídlo ve výši ........ Kč/den.

Organizace hradí náklady na provoz na 1 hlavní jídlo/strávníka.... Kč

Z FKSP bude organizace poskytovat příspěvek ve výši .... Kč

Náklady na spotřebované potraviny na 1 hlavní jídlo hradí strávník.... Kč

Celková cena za 1 hlavní jídlo (náklady na provoz + náklady na spotřebovné potraviny: .... Kč

Organizace si může ve svých zásadách pro čerpání fondu stanovit, že příspěvek zaměstnanci bude činit celou částku nákladů na pořízení surovin jednoho hlavního jídla, kterou by jinak hradil strávník (§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 296/2022 Sb.).

Organizace hradí náklady na provoz na 1 hlavní jídlo/strávníka....44 Kč

Z FKSP bude organizace poskytovat příspěvek ve výši....26 Kč

Náklady na spotřebované potraviny na 1 hlavní jídlo hradí strávník....10 Kč

Celková cena za 1 hlavní jídlo (náklady na provoz + náklady na spotřebované. potraviny):.... 80 Kč

V tomto případě by příspěvek z fondu na jedno hlavní jídlo zaměstnance mohl být ve výši 36 Kč.

Podle této směrnice mají v naší organizaci nárok na příspěvek z fondu na stravování:

 • zaměstnanci v pracovním poměru k organizaci (státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníci bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojáci z povolání a soudci), pokud vykonávají práci pro organizaci v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě (v místě služebního působiště nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích) alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni. Pokud zaměstnanec odpracoval v kalendářním dni více jak 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v daném kalendářním dni, má nárok na další hlavní jídlo za sníženou úhradu,

 • bývalí zaměstnanci (důchodci), kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně v organizaci pracovali, organizace jim poskytne za sníženou cenu jedno hlavní jídlo v

Nahrávám...
Nahrávám...