dnes je 15.7.2024

Input:

101/2000 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky

č. 101/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 1994 byla v Jakartě podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 14. června 2000. Podle ustanovení dopisu ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 23. května 1994 a dopisu ministra obchodu Indonéské republiky ze dne 23. května 1994, jež jsou nedílnou součástí Dohody, vstupem této dohody v platnost pozbývá platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Indonéskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky ze dne 11. března 1975, vyhlášená pod č. 21/1976 Sb.
Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
OBCHODNÍ DOHODA
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU INDONÉSKÉ REPUBLIKY
Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky, dále nazývané „smluvní strany”,
konstatujíce s uspokojením úspěšný rozvoj obchodních a hospodářských vztahů

a
vedeny přáním dosáhnout dalšího rozvoje a posílení obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma státy na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,
se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany vyvinou, v souladu se svým zákonodárstvím a předpisy, veškeré úsilí pro podporu, usnadnění a rozvoj hospodářské a obchodní spolupráce mezi oběma státy, a to na dlouhodobém a stabilním základě.
Článek 2
V souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu si smluvní strany vzájemně poskytnou zacházení dle doložky nejvyšších výhod, pokud jde o clo, daně a jiné poplatky, jakož i o celní formality a další záležitosti vztahující se k dovozu a vývozu zboží.
Článek 3
Ustanovení článku 2 se však nebudou vztahovat na udělení nebo pokračování jakýchkoliv
a)  výhod a preferencí poskytnutých jednou ze smluvních stran sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku;
b)  výhod a preferencí vyplývajících z celní unie a/nebo oblasti volného obchodu, jejímž účastníkem je nebo se může stát jedna ze smluvních stran.
Článek 4
Smluvní strany si vzájemně poskytnou ne méně výhodné zacházení než to, které poskytly jakémukoliv dalšímu státu, pokud se týká dovozních a vývozních licencí nebo povolení, kde takové licence nebo povolení nařizují jejich předpisy.
Článek 5
Obchodní lodě, plující s nákladem či bez nákladu, kteréhokoliv z obou států budou při vstupu, pobytu nebo odjezdu z přístavu druhého státu používat nejvyšších výhod, které jsou poskytovány v souladu s jejich zákony, směrnicemi a předpisy lodím plujícím pod vlajkami třetích států. Tato zásada se však nebude vztahovat na lodě zabývající se pobřežní plavbou.
Článek 6
Dovoz a vývoz zboží a služeb bude prováděn v souladu s právním řádem platným v obou státech, s mezinárodními obchodními zvyklostmi a na základě kontraktů uzavřených mezi fyzickými a právnickými osobami obou států.
Článek 7
Všechny platby vzniklé na základě této dohody budou prováděny ve volně
Nahrávám...
Nahrávám...