dnes je 22.7.2024

Input:

157/2000 Sb., Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění účinném k 1.7.2002

č. 157/2000 Sb., Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění účinném k 1.7.2002
ZÁKON
ze dne 18. května 2000
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/2001 Sb.
(k 11.1.2001)
mění (přílohu č. 2, kraj Ústecký)
408/2001 Sb.
(k 20.11.2001)
mění § 2 odst. 1 (doplňuje)
290/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, doplňuje přílohu č. 1 v části Ministerstvo zdravotnictví
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1)  Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu
a)  přecházejí do vlastnictví krajů1) věci, se kterými k tomuto dni byly oprávněny hospodařit státní příspěvkové organizace a organizační složky státu uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona,
b)  na jednotlivé kraje zároveň přecházejí veškerá práva a závazky, s kterými byly k tomuto dni oprávněny hospodařit organizační složky státu uvedené pod písmenem a) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,2) pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(2)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí podle odstavce 1 v rozsahu škol, předškolních a školských zařízení, zřízených tímto ministerstvem nebo školským úřadem a zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení ke dni 1. září 2000 s výjimkou škol, předškolních a školských zařízení, uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Do dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vykonává práva a povinnosti školského úřadu s výjimkou zřizování a zrušování škol, předškolních a školských zařízení příslušný okresní úřad.
(3)  Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být písemné a musí obsahovat zejména název a sídlo státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu a vymezení věcí, práv a závazků, s kterými byly oprávněny hospodařit; rozsah věcí bude určen jejich celkovou hodnotou zjištěnou na základě mimořádné inventarizace; nemovité věci musí být dále označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.3) U věcí chráněných podle zvláštních právních předpisů se hodnota neuvádí.4) Dále musí obsahovat datum vydání, datum účinnosti rozhodnutí a razítko příslušného ústředního správního úřadu. Rozhodnutí podepisuje vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.
(4)  Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být vydáno ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
(5)  Rozhodnutí vydané podle odstavců 1 a 2 zašle kraj do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu do katastru nemovitostí.5)
§ 2
(1)  Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Na příspěvkové organizace kraje přecházejí tímto dnem veškerá práva a závazky státních příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 1. Dosud vykazované ztráty vypořádají příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 na vrub finančních fondů s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb. V případě nedostatku zdrojů těchto fondů budou tyto dosud vykazované ztráty vypořádány na vrub majetkového fondu oběžných aktiv. Vypořádání ztráty zjištěné ve stavu k 31. prosinci 2000 bude provedeno v uvedeném pořadí
Nahrávám...
Nahrávám...