dnes je 13.7.2024

Input:

227/1997 Sb., Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění účinném k 1.1.2014

č. 227/1997 Sb., Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 3. září 1997
o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
88/1997/2 Sb.
 
 
210/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 1, § 3, § 5, § 7 až 11, §.13, § 14, nové znění § 23, (19 novelizačních bodů)
ÚZ 526/2002 Sb.
 
 
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 23 mění slova v odst. 3, 4, 7, a 10
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 7 odst. 1 a odst. 2 písm. d)
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 7, § 8, § 10 odst. 2 písm. d) a § 23 odst. 12
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 1 a odst. 4, § 23 odst. 11
158/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění 7, § 8, § 16, § 21 odst. 1, § 26 odst. 1; vkládá nový § 8a
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 23 odst. 4 písm. c); nové přechodné ustanovení
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 23 odst. 3 a 7
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části první, druhou a osmou a v části deváté ruší § 35 a 36
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU
§ 29
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se doplňuje takto:
V § 9 odst. 2 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 1a) zní:
„k)  v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního fondu.1a


1a § 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).”.
ČÁST ČTVRTÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 549/1991 Sb., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 30
Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:
V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l)  nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,
m)  obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.”.
ČÁST PÁTÁ
(zrušena zák. č. 340/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST ŠESTÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 Sb., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 32
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:
1.  V § 18 odst. 7 se za
Nahrávám...
Nahrávám...