dnes je 15.7.2024

Input:

296/2022 Sb., Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

č. 296/2022 Sb., Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2022
o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
Ministerstvo financí stanoví podle § 69 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 609/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náklady na stravování a jejich úhradu v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích. Organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou zaměstnavatelem (dále jen „zaměstnavatel”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  strávníkem
1.  zaměstnanec v pracovním poměru,
2.  státní zaměstnanec,
3.  příslušník bezpečnostního sboru ve služebním poměru,
4.  voják z povolání,
5.  soudce,
6.  žák nebo student, který u zaměstnavatele vykonává činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, pokud není jeho stravování zajištěno podle jiného právního předpisu,
b)  místem výkonu práce místo
1.  sjednané v pracovní smlouvě,
2.  služebního působiště,
3.  pravidelného výkonu služby,
4.  výkonu funkce soudce, nebo
5.  sjednané ve smlouvě o zajištění praktického vyučování u žáků a studentů,
c)  příspěvkovou organizací příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu nebo příspěvková organizace, k níž plní organizační složka státu funkci zřizovatele.
Stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení
§ 3
(1)  U zaměstnavatele, který zajišťuje stravování ve vlastním stravovacím zařízení, tvoří náklady na stravování
a)  náklady na hlavní jídla,
b)  náklady na doplňková jídla a nápoje, jsou-li doplňková jídla nebo nápoje nabízeny,
c)  náklady na provoz.
(2)  Náklady na hlavní jídla se pro účely této vyhlášky rozumí náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel.
(3)  Náklady na doplňková jídla a nápoje se pro účely této vyhlášky rozumí náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel nebo nápojů.
(4)  Náklady na provoz se pro účely této vyhlášky rozumí provozní náklady na přípravu podávaných hlavních jídel, doplňkových jídel a nápojů.
§ 4
(1)  Náklady na hlavní jídla a náklady na doplňková jídla a nápoje zaměstnavatel hradí z výnosů ze stravování, které jsou tvořeny
a)  úhradami od strávníků nebo úhradami od fyzických osob podle § 5 odst. 3 nebo zaměstnanců podle § 5 odst. 4 a
b)  příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „příspěvek z fondu”), je-li poskytován.
(2)  Náklady na provoz hradí zaměstnavatel v plné výši. Je-li zaměstnavatel organizační složkou státu, hradí náklady na provoz ze státního rozpočtu. Je-li zaměstnavatel příspěvkovou organizací, hradí náklady na provoz na vrub nákladů hlavní činnosti.
(3)  Strávník hradí u
a)  hlavního jídla pořizovací cenu surovin, sníženou o příspěvek z fondu, je-li poskytován (dále jen „snížená úhrada”),
b)  doplňkového jídla nebo nápoje náklady na spotřebované suroviny.
(4)  Příspěvek z fondu může činit až celou částku
Nahrávám...
Nahrávám...