dnes je 15.7.2024

Input:

65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění účinném k 18.8.2006, platné do 31.12.2006

č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění účinném k 18.8.2006, platné do 31.12.2006
ZÁKONÍK PRÁCE
ze dne 16. června 1965
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
53/1968 Sb.
(k 29.4.1968)
nepřímo, kompetence, § 23, 94, 105, 110, 203 a 239
88/1968 Sb.
(k 1.7.1968)
mění
153/1969 Sb.
(k 1.1.1970)
mění, doplňuje
ÚZ 42/1970 Sb.
 
 
100/1970 Sb.
(k 1.1.1971)
ruší § 162 odst. 2, § 206 odst. 2
146/1971 Sb.
(k 1.1.1972)
nepřímo, kompetence
20/1975 Sb.
(k 1.7.1975)
mění, doplňuje
ÚZ 55/1975 Sb.
 
 
72/1982 Sb.
(k 1.7.1982)
mění, doplňuje
111/1984 Sb.
(k 1.1.1985)
mění, doplňuje
22/1985 Sb.
(k 9.4.1985)
mění, doplňuje
52/1987 Sb.
(k 1.7.1987)
mění, doplňuje
98/1987 Sb.
(k 1.1.1988)
doplňuje
188/1988 Sb.
(k 1.1.1989)
mění, doplňuje
ÚZ 52/1989 Sb.
 
 
3/1991 Sb.
(k 1.2.1991)
mění, doplňuje
ÚZ 167/1991 Sb.
 
 
297/1991 Sb.
(k 31.7.1991)
ruší § 202 odst. 2
231/1992 Sb.
(k 29.5.1992)
mění, doplňuje
231/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
§ 205d
264/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
ÚZ 451/1992 Sb.
 
 
590/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
doplňuje
37/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
74/1994 Sb.
(k 1.6.1994)
mění, doplňuje
ÚZ 126/1994 Sb.
 
 
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
287/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
138/1996 Sb.
(k 24.5.1996)
ruší § 123
167/1999 Sb.
(k 1.10.1999)
ruší § 30 odst. 2 písm. d)
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
ruší § 162 a § 206 odst. 2
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 253 odst. 3, § 266a odst. 1 a 2, v § 266a vkládá nový odst. 3, § 266a odst. 4
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, 116 novelizačních bodů
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (vkládá nový § 8b, vkládá nový § 9a, mění § 10 odst. 1, § 27 odst. 5, § 205d odst. 1, § 251 odst. 2, vkládá nové § 251b, 251c a 251d)
238/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5, § 73 odst. 2
257/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5, § 73 odst. 2
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 37 odst. 1 písm. a) a c), § 46 odst. 1 písm. d), § 47 odst. 2
ÚZ 85/2001 Sb.
 
 
177/2001 Sb.
(k 31.5.2001)
mění § 73 odst. 2
6/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
nové znění § 4
136/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 263 doplňuje odst. 4
202/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 73 odst. 2
309/2002 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 4 a v § 5 vkládá slova
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 73 mění odst. 2
312/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 5 vkládá slova a mění § 73 odst. 2
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění § 133 odst. 1 písm. d), § 134c odst. 3, § 134d
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá nový § 5a - dosud neuvedeno
46/2004 Sb.
(k 1.3.2004)
mění celkem 37 novelizačních bodů,
nová přechodná ustanovení
46/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
§ 134d odst. 2
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění 23 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 206
563/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
vkládá § 29b, v § 82 vkládá nový odst. 4 a v odst. 5 doplňuje větu, nová přechodná ust.
628/2004 Sb.
(k 14.12.2004)
vkládá § 25m
169/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 159 mění odst. 3, nová přechodná ust.
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 23 odst. 1 ruší slova, v § 136 odst. 2, §136a odst. 3, 5 a 6 nahrazuje slova, ruší § 138, nové znění § 270a
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 5 vkládá slova
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 25c odst. 6 nahrazuje slovo
72/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 18 odst. 1, § 18 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 4, § 18b odst. 4, § 24 odst. 2 a 3, § 25 odst. 5, § 25c odst. 6, § 25d odst. 10, § 25e odst. 4 a § 25j odst. 5
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 5 vkládá slova
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 269 a § 274 odst. 1
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění - dosud neuvedeno
308/2006 Sb.
(k 18.8.2006)
v § 25m vkládá slova
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
PŮSOBNOST ZÁKONÍKU PRÁCE
§ 1
(1)  Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy.
(2)  Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají pracovněprávní vztahy nejdříve od uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a zakládá-li se pracovní poměr zaměstnance volbou nebo jmenováním, nejdříve od jeho zvolení nebo jmenování.
(3)  Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání; za nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanoví tento zákoník nebo zvláštní právní předpis nebo kdy je pro to věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou zaměstnanec vykonává, a který je pro tento výkon práce nezbytný.
(4)  V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.
(5)  Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení z důvodu uvedeného v odstavci 4, pokud z povahy pracovních činností nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, a který je pro výkon této práce nezbytný; cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné opatření zaměstnavatele směřující k tomu, aby při přijímání zaměstnanců do pracovněprávního vztahu, při odborné přípravě a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení mužů a žen, pokud k takovému opatření existuje důvod spočívající v nerovnoměrném zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele však nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než kvality současně s ním přijímaných zaměstnanců do pracovněprávního vztahu.
(6)  Přímou diskriminací se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo, nebo by bylo, na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů (§ 1 odst. 4), se zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s jiným zaměstnancem.
(7)  Nepřímou diskriminací se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů (§ 1 odst. 4); nepřímou diskriminací z důvodů zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla
Nahrávám...
Nahrávám...