dnes je 22.7.2024

Input:

241 - Běžný účet

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

241 – Běžný účet

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Běžný účet se vykazuje v rozvaze v položce B.III.9.  
1. Převody mezi pokladnou a běžným účtem    
a) převod peněžních prostředků z pokladny za bankovní účet – za použití účtu peníze na cestě  262 261 na základě výdajového pokladního dokladu  
b) převod peněžních prostředků z pokladny za bankovní účet – za použití účtu peníze na cestě  241 262 na základě výpisu z běžného účtu  
c) převod peněžních prostředků z bankovního účtu do pokladny – za použití účtu peníze na cestě  261 262 na základě příjmového pokladního dokladu  
d) převod peněžních prostředků z bankovního účtu do pokladny – za použití účtu peníze na cestě  262 241 na základě výpisu z běžného účtu  
2. Přijaté úhrady na běžný účet    
a) přijatá úhrada vydané faktury na běžný účet  241 311  
b) přijatá úhrada jiných pohledávek z hlavní činnosti na běžný účet  241 315  
c) přijatá úhrada poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé na běžný účet  241 316  
d) krátkodobá přijatá záloha nebo závdavek na běžný účet  241 324  
e) přijatá úhrada pohledávek za zaměstnanci na běžný účet  241 335  
f) přijaté úroky z běžného účtu  241 662 § 38 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
g) přijatá úhrada pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi na běžný účet  241 346  
h) přijatá úhrada pohledávky za vybranými místními vládními institucemi na běžný účet  241 348  
i) přijatý peněžní dar na běžný účet  241 414 - podle § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být zdrojem rezervního fondu též peněžní dary- podle § 57 odst. 1 ZRP se rezervní fond tvoří z přijatých peněžních darů
- dle ČÚS č. 704, bod 6.2.1.
- dle ČÚS č. 704, bod 6.3.1.  
j) tvorba fondu reprodukce majektu/fondu investic z peněžních darů a příspěvků od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům  241
401 
403
416 
dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. d)  
k) přijatá úhrada ostatních krátkodobých pohledávek na běžný účet  241 377  
l) přijatá úhrada přeplatku na dani z příjmů právnických osob  241 341  
m) přijatá úhrada nároku na vrácení daně z přidané hodnoty při nadměrném odpočtu  241 343  
n) přijatá úhrada přeplatku na jiných daních a poplatcích včetně vrácení přeplatku daně z příjmů za zaměstnance  241 342  
o) přijetí dlouhodobého bankovního úvěru na běžný účet (bez použití 262)  241 451  
p) inkaso výnosů z dlouhodobého finančního majetku na běžný účet  241 665  
q) inkaso ostatních finančních výnosů na běžný účet  241 669  
3. Provedené úhrady z běžného účtu    
a) poplatky za vedení bankovního účtu  518 241 § 33 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
b) pojistné na neživotní pojištění hrazené z běžného účtu  549 241 § 33 odst. 6 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
c) úhrada závazků vůči dodavatelům z běžného účtu  321 241  
d) úhrada závazků vůči zaměstnancům z titulu mezd  331 241  
e) úhrada krátkodobé poskytnuté zálohy z běžného účtu  314 241 Tímto způsobem se účtují i zálohy na leasingové splátky, pokud jsou jako záloha na leasingové splátky ve smlouvě označeny, v tomto případě se nepoužije účet 381 – Náklady příštích období.  
f) poskytnutí návratné finanční výpomoci krátkodobé, dlouhodobé  316
462 
241  
g) úhrada zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek z běžného účtu  051 241 dle ČÚS č. 710, bod 5.5.1.  
h) úhrada zálohy na dlouhodobý hmotný majetek z běžného účtu  052 241 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.1.  
i) platba zálohy na daň z příjmů právnických osob a doplatku z běžného účtu  341 241  
j) platba jiných přímých daní z běžného účtu  342 241  
k) platba daně z přidané hodnoty z běžného účtu  343 241  
l) platba závazků k osobám mimo vybrané vládní instituce z běžného účtu  345 241  
m) poskytnutá záloha zaměstnancům z běžného účtu  335 241  
n) úhrada závazků z titulu sociálního zabezpečení z běžného účtu  336 241  
o) úhrada závazků z titulu zdravotního pojištění z běžného účtu  337 241  
p) úhrada závazků z titulu důchodového spoření  338 241  
q) úhrada závazků k vybraným ústředním vládním institucím z běžného účtu  347 241  
r) úhrada závazků k vybraným místním vládním institucím z běžného účtu  349 241  
s) úhrada ostatních krátkodobých závazků, např. cla z běžného účtu  378 241  
t) úhrada položek, které se účtují jako náklady příštích období z běžného účtu  381 241 Jedná se např. o hrazené přeplatné, nájemné placené předem apod.  
u) úhrada závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů z běžného účtu  368 241  
v) úhrada nákladů na soudní poplatky z běžného účtu  538 241  
4. Termínované vklady    
a) převod peněžních prostředků na termínový vklad krátkodobý  244 241  
b) převod peněžních prostředků na termínový vklad dlouhodobý  068 241 Možno případně použít účet 262 - Peníze na cestě.  
c) připsané úroky z termínovaného vkladu  241 662 Jedná se o předpis brutto úroků.
§ 38 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
d) srážková daň z úroků  341 241  Jedná se o srážkovou daň, která se započte na celkovou daňovou povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob - § 36 odst. 7 ZDP.  
e) zrušení termínovaného vkladu krátkodobého  241 244  
f) zrušení termínovaného vkladu dlouhodobého  241 068 Možno případně použít účet 262 - Peníze na cestě.  
5. Kurzové rozdíly    § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) kurzové zisky  241 663  
b) kurzové ztráty  563 241  
6. Převod nepojištěných peněžních prostředků (nad 100 000 euro) 469
377
 
241 dle Informačního bulletinu MFČR č. 2/2022  
7. Složení trvalé (dlouhodobé) garance při nákupu karty CCS 465 241  


Poznámka:

Položka "B.III.9. Běžný účet" obsahuje podle § 25 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., peněžní prostředky příspěvkových organizací za hlavní a hospodářskou činnost.

V případě, kdy odejme ČNB bance licenci, přestávají být peněžní prostředky na účtech v dané bance účetní jednotce

Nahrávám...
Nahrávám...