dnes je 13.7.2024

Input:

261 - Pokladna

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

261 – Pokladna

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Pokladna se vykazuje v rozvaze v položce B.III.17.   
1.  Převody mezi pokladnou a běžným účtem           
a) převod peněžních prostředků z pokladny
na bankovní účet – za použití účtu peníze
na cestě   
262  261  na základě výdajového pokladního dokladu   
b) převod peněžních prostředků z pokladny na bankovní účet – za použití účtu peníze
na cestě   
241  262  na základě výpisu z běžného účtu   
c) převod peněžních prostředků z bankovního účtu do pokladny – za použití účtu peníze
na cestě   
261  262  na základě příjmového pokladního dokladu   
d) převod peněžních prostředků z bankovního účtu do pokladny – za použití účtu peníze na cestě   262  241  na základě výpisu z běžného účtu   
2.  Přijaté úhrady do pokladny           
a) výnosy z prodeje vlastních výrobků v hotovosti   261  601     
b) výnosy z prodeje služeb v hotovosti   261  602     
c) výnosy z pronájmu   261  603     
d) výnosy z prodaného zboží v hotovosti   261  604     
e) přijatá úhrada vydané faktury, v hotovosti   261  311     
f) výnosy z prodeje dlouhodobého
nehmotného majetku   
261  645  dle ĆÚS č. 710, bod 5.5.2.   
g) výnosy z prodeje dlouhodobého
hmotného majetku   
261  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.   
h) přijatá úhrada jiných pohledávek z hlavní činnosti, do pokladny   261  315     
i) krátkodobá přijatá záloha do pokladny   261  324     
j) přijatá úhrada pohledávek za zaměstnanci, v hotovosti, příp. vrácení přeplatku na záloze do pokladny   261  335     
k) přijatý peněžní dar do pokladny   261  414  - dle § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být zdrojem rezervního fondu též peněžní dary
- dle § 57 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se rezervní fond tvoří z přijatých peněžních darů 
- dle ČÚS č. 704, bod 6.2.1., 6.3.1.  
l) přijatá úhrada ostatních krátkodobých pohledávek, do pokladny   261  377     
3.  Provedené úhrady z pokladny           
a) nákup materiálu za hotové – účtováno způsobem B   501  261     
b) nákup jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku za hotové   501  261     
c) úhrada za služby v hotovosti   518  261     
   d) nákup jiného drobného dlouhodobého
nehmotného majetku za hotové   
518  261     
e) úhrada závazků vůči dodavatelům
z pokladny   
321  261     
f) úhrada ostatních krátkodobých závazků z pokladny   378  261     
g) úhrada závazků vůči zaměstnancům
z titulu mezd v hotovosti   
331  261     
h) úhrada poskytnuté krátkodobé zálohy z pokladny   314  261     
i) úhrada zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek v hotovosti   051  261  dle ČÚS č. 710, bod 5.5.1.   
j) úhrada zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek v hotovosti   
052  261  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.1.   
k) úhrada dlouhodobého nehmotného
majetku v hotovosti   
041  261  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.1.   
l) úhrada dlouhodobého hmotného
majetku v hotovosti   
042  261  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.1.   
m) poskytnutá záloha zaměstnancům v hotovosti na cestovné příp. na drobná vydání   335  261     
n) úhrada položek, které se účtují jako
náklady příštích období, v hotovosti, např. předplatné novin a časopisů   
381  261  Jedná se např. o hrazené předplatné, nerovnoměrné splátky u leasingu, nájemné placené předem apod.   
o) výplata cestovného zaměstnanci
v hotovosti   
512  261     
4.  Kurzové rozdíly na pokladně        § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
a) kurzové zisky   261  663     
Nahrávám...
Nahrávám...