dnes je 18.5.2024

Input:

340/2006 Sb., Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 29.5.2022

č. 340/2006 Sb., Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 29.5.2022
ZÁKON
ze dne 24. května 2006
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
248/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění celkem 18 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 345/2008 Sb.
 
 
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 8a odst. 6 a § 10 odst. 5
260/2011 Sb.
(k 31.8.2011)
mění název zákona, § 1 odst. 1, § 2, § 3, § 6 odst. 2 písm. a); vkládá nové části třetí a čtvrtou
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 8 odst. 6 písm. a) a v § 9 odst. 1
336/2014 Sb.
(k 29.12.2014)
mění § 10b a § 10f
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 1 odst. 2
304/2016 Sb.
(k 23.9.2016)
mění § 10a, § 10da § 10e; vkládá § 10ga až 10ge
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9
180/2018 Sb.
(k 16.8.2018)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
165/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 1, § 10a, § 10ac, § 10ae a § 10ca
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie3) a upravuje
a) podmínky provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi se sídlem v České republice,
b) provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky,
c) dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.
(2) Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů.
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) institucí instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, bez ohledu na její právní formu, která je
1. provozována na principu fondového hospodaření,
2. zřízena odděleně od jakéhokoli přispěvatele nebo odvětvového svazu přispěvatelů pro účely poskytování důchodových dávek v souvislosti se zaměstnáváním fyzických osob na základě dohody nebo smlouvy dohodnuté individuálně nebo kolektivně mezi zaměstnavatelem, popřípadě více zaměstnavateli, a zaměstnancem, popřípadě více zaměstnanci nebo jejich příslušnými zástupci, nebo dohodnuté s osobami samostatně výdělečně činnými, a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající, a
3. povolena v domovském členském státě podle jeho právních předpisů,
b) institucí se sídlem v České republice instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, která je provozována a zřizována za obdobných podmínek, jak je uvedeno v písmeni a) bodech 1 a 2,
c) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
d) domovským členským státem jiný členský stát než Česká republika, ve kterém má instituce sídlo, nebo, pokud nemá sídlo, své hlavní správní ústředí,
e) hostitelským členským státem jiný členský stát než Česká republika, jehož sociální a pracovněprávní předpisy pro oblast zaměstnaneckého penzijního pojištění se použijí pro vztah mezi přispěvatelem a účastníkem,
f) příslušným orgánem orgán členského státu, který podle právních předpisů tohoto státu vykonává dohled nad činností institucí a další činnosti v zaměstnaneckém penzijním pojištění,
g) přispěvatelem
Nahrávám...
Nahrávám...