dnes je 15.7.2024

Input:

412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Fond kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce C.II.2.  
1. Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb    
a) příděl do fondu – provozní náklad organizace  527 412 – ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci (rozpočtová pravidla)
– dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1.  
b) příjem peněžního daru  243 412  
c) náhrady od pojišťovny – předpis  315 412  
d) příjem půjčovného do pokladny fondu  261  412 zaměstnancům půjčeno sportovní zařízení pořízené z FKSP viz operace 2d)  
e) příjmy z pronájmu rekreačních nebo sportovních zařízení z FKSP  377 412 rozpočtová pravidla  
f) splátky zápůjček poskytnutých z FKSP  243 335 rozpočtová pravidla  
2. Použití fondu kulturních a sociálních potřeb    
a) příspěvek zaměstnancům na stravování  412 321  
b) nákup rekreačních poukazů podle faktury od CK  412 321  Dokladem pro nákup jsou i u FKSP přijaté faktury.  
c) úhrada poměrné části rekreačního poukazu zaměstnancem na běžný účet FKSP  243
(261)
 
335  
d) faktura za sportovní vybavení – vybavení evidováno jako drobný hmotný majetek    558
028
412  
321
088
648  
– bude půjčováno zaměstnancům – půjčovné viz operace 1 d).
– dle ČÚS č. 705, bod 5.5.  
e) pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro zlepšení pracovního prostředí z FKSP – přijatá faktura    042
412  
321
648  
dle ČÚS č. 7.05, bod 5.5  
f) úhrady přijatých faktur z BÚ FKSP  321 243 Je vhodné odlišit AU k 321 pro faktury, ktearé budou hrazeny z FKSP.  
g) výběr hotovosti na nákup daru z FKSP – nákup daru (výdajový pokladní doklad)– příjem do pokladny FKSP– zakoupení daru za hotové  262

261
412
 
243

262
261
 
Nepeněžní dary poskytované z FKSP do výše 2 000 Kč jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.  
h) výdej materiálu pořízeného z fondu do spotřeby  412 112  
i) zaúčtování pořízeného materiálu z fondu koncem roku (var. B)  412 501  
j) příspěvek z FKSP  412 648  
 k) poskytnutí jednorázové (nenávratné) sociální výpomoci  412 243 dle ČÚS č. 704, bod 5.4.  
3.  Zápůjčky poskytnuté z prostředků FKSP    
a) poskytnutá zápůjčka na bytové účely  335 243 Dokladem je faktura předložená ke smlouvě o půjčce.dle ČÚS č. 704, bod 5.2.  
b) splátka zápůjčky srážkou z platu  331 335  
c) vrácení prostředků na BÚ FKSPpříjem na BÚ FKSP  262
243
 
241
262
 
výpis z BÚ provozu
výpis z BÚ FKSP  
4.  Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále 
  • - státní PO
  • - PO zřízené ÚSC
 

412
413 (414)
542
 
 
347
648
349
 
dle § 61 ZRP 
5.  Stravování zaměstnanců     
a) závodní stravování zajišťované třetí osobou
– faktura dodavatele
– čerpání FKSP
– pohledávka vůči zaměstnancům
– nad rámec zákona  

412

335

528
 

321 
dle ČÚS č. 704, bod 5.1.2.  
b) stravování ve vlastním zařízení
– čerpání fondu
– pohledávka vůči zaměstnancům
– výnos z prodeje služeb  

412
335 602
 
dle ČÚS č. 704, bod 5.1.3.  


Poznámka

Položka "C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb" obsahuje podle § 27 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., stav fondu kulturních a sociálních potřeb tvořeného podle jiných právních předpisů. Účtování o fondech je upraveno Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 – Fondy účetní jednotky.

Tvorba a použití fondu kulturních a sociálních potřeb se provádí dále podle § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Nahrávám...
Nahrávám...