dnes je 22.7.2024

Input:

563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.9.2023

č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.9.2023
ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
422/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 32 písm. b), § 34
159/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3, § 26 odst. 5, § 27 odst. 5 a vkládá nový § 29a
198/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění, celkem 47 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. b) a c), § 16 odst. 2
197/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 6 odst. 1 písm. b), § 7 odst. 1 písm. b), § 8, § 9, § 10 odst. 2, § 11, § 17, § 22, § 32; ruší § 32a; nové přechodné ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část čtvrtou
82/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
ruší v § 22 odst. 4
379/2015 Sb.
(k 12.1.2016)
mění § 1 odst. 1, § 7 odst. 1, § 8, § 9, § 10 odst. 1, § 11, § 17, § 22 odst. 6; vkládá nový § 23a; nová přechodná ustanovení
183/2023 Sb.
(k 1.9.2023)
mění, celkem k datu 124 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
vkládá § 24a až 24d
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1)  Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém, odchylky od způsobu rozvržení pracovní doby a zvláštní pravidla pro sjednávání doby trvání pracovního poměru.
(2)  Tento zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení1) (dále jen „škola”), a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.
§ 2
Pedagogický pracovník
(1)  Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen „přímá pedagogická činnost”); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.
(2)  Přímou pedagogickou činnost vykonává
a)  učitel,
b)  pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
c)  vychovatel,
d)  speciální pedagog,
e)  školský logoped,
f)  psycholog,
g)  pedagog volného času,
h)  asistent pedagoga,
i)  trenér,
j)  metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně20) ,
k)  vedoucí pedagogický pracovník.
HLAVA II
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Díl 1
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy
§ 3
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
(1)  Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:
a)  je plně svéprávný,
b)  má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
c)  je bezúhonný,
d)  je zdravotně způsobilý a
e)  prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.
(2)  Posuzování předpokladu podle odstavce 1 písm. d) se řídí zvláštním právním předpisem.3)
(3)  Uznávání odborné kvalifikace a splnění předpokladu bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti u státních příslušníků členských států Evropské unie, případně jejich rodinných příslušníků, a státních příslušníků ostatních států, kteří jsou v členském nebo jiném státě oprávněni konat přímou pedagogickou činnost, se řídí zvláštními
Nahrávám...
Nahrávám...