dnes je 23.2.2024

Input:

ČERPÁNÍ FONDU

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4
ČERPÁNÍ FONDU

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Komu lze příspěvek poskytnout

Okruh osob, kterým je možné z FKSP přispívat, je upraven § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Jedná se o tyto osoby:

 • zaměstnanci v pracovním poměru,

 • státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,

 • příslušníci ve služebním poměru,

 • soudci,

 • důchodci, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizace, z čehož také vyplývá, že pro invalidní důchodce pro invaliditu prvního a druhého stupně fond určen není,

 • rodinní příslušníci zaměstnanců, tj. jejich manželé, manželky, partneři, partnerky, druzi, družky a nezaopatřené děti, tj. vlastní děti včetně dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětí svěřených soudem do péče zaměstnance (Poznámka: Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle do 26 let věku dítěte, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání.).

Toto je okruh osob, kterým lze příspěvek poskytovat. Výjimkou je:

 • poskytnutí darů jiným fyzickým osobám než zaměstnancům za mimořádnou aktivitu (§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb.),

 • poskytnutí darů jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí (§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb.).

Za zaměstnance nelze považovat osoby, které pracují u organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Tyto osoby se nemohou podílet na používání prostředků fondu. Naopak, právní úprava nestanoví, že je nutné rozlišovat plný nebo zkrácený úvazek, na příspěvek z fondu má nárok zaměstnanec i se zkráceným úvazkem.

Je ale nutné vzít v úvahu, že ne všechna plnění jsou určena všem skupinám osob, je tedy nutné vždy vycházet z přesné úpravy konkrétního plnění. Organizace může z fondu přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila, což znamená, že není možné uhradit z fondu pouze část plnění (např. zálohu na rekreační pobyt) s tím, že zbytek uhradí dodavateli přímo sám zaměstnanec.

Důležité je, jak už bylo zmíněno výše, že na poskytnutí příspěvku nebo jiného plnění z fondu není právní nárok, nelze jej tedy např. právně vymáhat, konkrétní podmínky, za kterých se příspěvek poskytuje, by měly být vymezeny v pravidlech o hospodaření s FKSP.

Ještě znovu zopakujme hlavní zásadu, a sice že veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. Nepeněžní forma znamená, že zaměstnanci v žádném případě nemohou být předány peněžní prostředky, nýbrž pouze poukaz, vstupenky, poukázky, vitamíny apod. za cenu sníženou o příspěvek fondu. Jak vyplývá z § 3 odst. 6 vyhlášky č. 114/2002 Sb., příspěvkem může být i plná úhrada nákladů, pokud není stanovena jeho výše. Základním předpokladem je, že příslušný účetní, příp. daňový doklad, musí být vystaven na organizaci.

Přehled možných plnění z fondu

Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj přispívat pouze na pouze výdaje explicitně určené vyhláškou o FKSP, tedy konkrétně:

1. a) na náklady na provoz mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině a zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků a na provoz autobusu v rozsahu, v jakém jsou využívány pro potřeby zařízení sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb.)

b) zaměstnancům (tento příspěvek tedy není určen rodinným příslušníkům) za podmínky, že plnění není ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem (§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb.):

 • na vitamínové prostředky,

 • na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,

 • na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče,

 • na očkování proti infekčním onemocněním.

c) podle § 4 odst. 4 a 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb.:

 • na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům,

 • zaměstnancům na úhradu tištěných knih, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých

Nahrávám...
Nahrávám...